Актуелно

Иницијатива за хитно решавање проблема
у државном апотекарском сектору

Београд, 19.4.2017. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ХИТНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ДРЖАВНОМ АПОТЕКАРСКОМ СЕКТОРУ

Поштовани министре,
Обраћамо вам се са иницијативом за хитно решавање проблема присутних у државном апотекарском сектору као интегралном делу здравственог система у Републици Србији.
Апотека Панчево је у блокади од децембра 2015. а до данас није покренута нити једна мера санације проблема и превенције свих потоњих (блокада апотека Шабац, Бор, Сремска Митровица, Кикинда). Дуговања свакодневно расту. Дуговања апотека, према подацима Министарства финансија из марта 2017. у кретала су се око 1/5 укупних дуговања у здравству. У питању је системски проблем који не трпи спорадична решења и договоре на локалном нивоу.
Од укупно 35 државних установа ( са око 770 организационих јединица на територији РС), 26 има дуговања на основу извештаја Министарства финансија (24.02.2017.), од тога првих 6 генерише више од 86% дуга. За апотеке које су у блокади (Апотека Панчево, Апотека Бор, Апотека Шабац, Апотека Сремска Митровица) и које носе највећи део дуговања (13.5 милиона евра или 66%), издавање у закуп није решење, јер средства која би се евентуално добила од закупа не могу покрити дуговања (пример: Апотека Шабац).
У складу са договором са састанка одржаног 11. априла 2017. године, достављамо Вам заједничке предлоге Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Фармацеутске коморе Србије и ГСЗСЗ „Независност“ за решење проблема:

1. Хитно доношење законске регулативе првенствено:

 • Правилника о Листи предмета који се могу продавати у апотекама,
 • Измене и допуне Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе,
 • Закона о апотекарској делатности (и преузимање оснивачких права од стране Министарства здравља најкасније у року од 6 месеци од дана ступања на снагу наведеног закона).
Доношењем наведених законских прописа постићи ће се следећи циљеви:
 1. Строга контрола апотекарске делатноси са циљем да се обезбеди висок ниво заштите јавног здравља грађана;
 2. Постизање одговарајућег нивоа квалитета и безбедности фармацеутских услуга и процеса, односно снабдевања становништва лековима и одређеним врстама медицинских средстава, као и другим производима за унапређење и очување здравља и предметима опште употребе; Обезбеђивање одговарајуће географске доступности за пацијенте и друге кориснике фармацеутских услуга;
 3. Обезбеђивање тржишне и економске исплативости обављања апотекарске делатности;
 4. Обезбеђивање једнаких услова за све пружаоце апотекарске делатности;
 5. Обезбеђивање транспарентног рада и појачане контроле.
Крајњи циљ је да се елиминишу нејасноће и недостаци важећих прописа и да се детаљно уреди спровођење апотекарске делатности на начин који ће омогућити да сви корисници имају приступ фармацеутским услугама под истим условима, што подразумева остваривање Уставом загарантованих права.
До доношења ових законских прописа потребно је донети МОРАТОРИЈУМ на отварање апотека у циљу очувања квалитета фармацеутске услуге, а самим тим и јавног здравља, што је пракса која се примењује у земљама Европске уније. Типичан пример за то је Белгија која је 8. децембра 1999. године увела мораторијум од 10 година на отварање апотека, и који је продужен 2009. године за 5 година и 2014, трећу пут за редом, за додатних 5 година. Образложење за увођење мораторијума заснива се на следећем: број апотека у односу на број становника (једна апотека на 2244 становника) је изузетно мали. Овај однос угрожава економску стабилност апотека, што значајно утиче на квалитет услуга. Законодавац је посебно препознао да је економска стабилност апотека неопходна како би се обезбедио адекватан кадар у циљу пружања фармацеутске услуге високог квалитета, а снабдевање лековима било ефикасно и редовно на целој територији Белгије. Такође, Мађарска је пре доношења новог Закона о апотекама у циљу ре-регулације апотекарског сектора увела шестомесечни мораторијум на отварање апотека.
Евиденције Фармацеутске коморе Србије из марта 2017, са 80% обрађених апотека, показују да је број апотека највећи у Београду, а да централне београдске општине: Савски Венац, Стари град и Врачар имају најмањи број становника по апотеци, и то: 798 становника по апотеци у општини Савски Венац, 850 становника по апотеци општина Стари Град, 923 становника по апотеци општина Врачар. Поред тога у многим већим градовима број становника по апотеци је испод сваког европског просека: Шабац - 1.413 становника по апотеци, Ниш – 1.872 становника по апотеци, Нови Сад – 1.872 становника по апотеци. У мање атрактивним местима и градовима, број становника по апотеци је изнад европског просека, на пример: Куршумлија 6.404 становника по апотеци, Чока 5.699 становника по апотеци, Брус 8.159 становника по апотеци. Просечан број становника по апотеци у Србији се, по евиденцијама Фармацеутске коморе Србије, креће око 2.100 становника по апотеци.
Посебно наглашавамо да поступање локалних самоуправа, где се објављују јавни огласи за издавање у закуп пословних просторија апотека, НИЈЕ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА и подсећамо да је у Нацрту Закона о апотекарској делатности предложено право пречег закупа од стране дипломираних фармацеута/магистра фармације, што је пракса која се спроводи у Хрватској и Републици Српској.
Важност државног апотекарског сектора као нераскидивог дела здравственог система препознат је и у земљама ЕУ које имају сличности са Србијом по питању здравствених, друштвених, економских, културолошких, традиционалних и других показатеља ( Словенија, Хрватска).

2. Равноправан положај апотека у погледу уговарања здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (АНЕКСИРАЊЕ УГОВОРА):
ЦЕНТРАЛНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ за лекове који се издају на рецепт ТРЕБА ДА СПРОВОДИ РФЗО ЗА СВЕ АПОТЕКЕ СА КОЈИМА СКЛАПА УГОВОР, с тим што треба узети у разматрање и УВОЂЕЊЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА при набавци лекова од стране РФЗО. Анализом укупно пренешених средстава за месец јануар 2017. године који су објављени у Финансијском извештају на сајту РФЗО у износу од 2.221.655.333,98 динара види се да је државним апотекама, укључујући и апотеке при домовима здравља, пребачено 1.139.489.148,31 динара, што представаља 51%, а да је преосталих 49% финансијских средстава пренешено апотекама ван Плана мреже. С тим у вези поставља се питање за кога ће РФЗО спроводити централне јавне набавке за 2018. годину.
 • Измена Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину, односно брисање члана 60. став 4. чиме би се апотеке које нису у Плану мреже здравствених установа изједначиле по питању склапања уговора са РФЗО са осталим здравственим установама на територији Републике Србије.
 • Да се у Уговор о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. године за апотеке ван Плана мреже обавезно наведе Предрачун средстава за 2017. годину, који је обавезни део уговора са здравственим установама апотекама из Плана мреже, а обзиром да се ради о јавним средствима.
 • С обзиром на чињеницу да су централне јавне набавке спроведене искључиво за апотеке из Плана мреже и да је по том основу РФЗО остварио знатне уштеде, а ове апотеке остале без средстава на име бонитета које имају апотеке у приватном власништву, ради изједначавања услова пословања ПРЕДЛАЖЕМО ДА СЕ АПОТЕКАМА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ ОМОГУЋИ ФИКСНА НАДОКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА НА РЕЦЕПТ У ВИСИНИ ОД 8%.
 • Разматрање могућности да се апотекама из Плана мреже средства која се одвајају за партиципативно учешће ставе на располагање без умањења фактурисаних услуга.
3. Увођење јединствене малопродајне цене лекова који се издају на терет РФЗО што је принцип уређених тржишта као што је Немачка.
Апотеке примењују промотивне технике које се иначе користе од стране трговаца робе широке потрошње: давање поклона, снижење цена и бонуси постали су уобичајена пракса приликом издавање лекова чији је режим издавања на рецепт, као и лекова чији је режим издавања без лекарског рецепта (ОТЦ лекова). Поред тога што оваква пракса, може утицати на прекомерну потрошњу лекова, па представља ризик по јавно здравље и доводи до потенцијалне штете за државна финансијска средства, она уједно доводи и до великих разлика у ценама лекова, чак и оних који се издају на терет РФЗО.
Напомињемо да смо све наведене предлоге решења и у претходном периоду у неколико наврата презентовали представницима Министарства здравља, и Вама лично, али ниједна од предложених активности/одлука није спроведена, чиме је временом дошло до обесмишљавања врло важних интенција Закона о здравственој заштити и Закона о апотекарској делатности (прелазак примарне здравствене заштите на Републички ниво), спровођења ЦЈН (уништавањем државног апотекарског сектора изгубиће се смисао јавних набавки) као и многих, законом загарантованих права пацијената (правичност, приступачност, квалитет, ефикасност).

Сматрамо да питање апотекарске делатности, њеног квалитета и опстанка треба да буде у фокусу овог министарства, као и сва друга питања од јавног интереса.
Очекујемо Ваше ХИТНО ПОСТУПАЊЕ по датим предлозима.


С поштовањем,

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије
Председник
др Зоран Савић

Фармацеутска комора Србије
Директор
др сци. мед. Светлана Стојков

ГСЗСЗ „Независност“
Председник
Зоран Илић

ПРЕУЗМИ ИНИЦИЈАТИВУ (.pdf)Ургенција за одржавање састанка

Београд, 18.4.2017. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
ПРЕДМЕТ: УРГЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА АЛАРМАНТНОГ СТАЊА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗБОГ НЕДОВОЉНОГ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА
Поштовани, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам је дана 07.03.2017.године упутио захтев за одржавање састанка ради решавања алармантног стања у установама социјалне заштите због недовољног броја извршилаца.
Како ни протеком више од месец дана није заказан тражени састанак, упућујемо Вам ову ургенцију за поступање у складу са исказаним захтевом.
Уколико не водимо социјални дијалог, онда је радикалнији вид активности једино решење, што није наш циљ, а надамо се ни Ваш.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)Важно обавештење

Београд, 11.4.2017. године

Обавештавамо Вас да је 11.априла 2017.године одржан састанак у Министарству здравља са министром здравља асс. др Златибором Лончаром са сарадницима.
Разговарано је о отвореним питањима.
Синдикат је инсистирао на решавању статуса апотекарских установа.
Министар се сложио за захтевом Синдиката да се ХИТНОМ изменом позитивних прописа створе услови за једнако пословање свих апотека у Републици Србији, на чему ће се интензивно радити.
Синдикат је још једном указао на горући проблем недовољног броја извршилаца у установама.
С тим у вези министар здравља је изнео да је неопходно спровести још један круг рационализације, након чега ће се у складу са актом Владе Републике Србије о максималном броју запослених извршити запошљавање здравствених радника до оног броја утврђеног наведеним актом.
Очекује се пријем 2500 здравствених радника.
Обзиром да запосленима у делатности здравства није исплаћена плата за децембар 2015.године у складу са законом (увећање за 3%), министар здравља је изнео уверавања да ће се разлика плате од 3% за децембар 2015. године исплатити запосленима до краја текуће 2017.године.
Такође, министар је најавио да ће у току године бити повећане плате свим запосленима.
Синдикат ће континуирано вршити притисак на надлежне државне органе и спроводити активности у циљу побољшања радно-правног и материјалног положаја запослених.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)Саопштење

Београд, 3.4.2017. године


ПРАВНО НАСИЉЕ НАД АПОТЕКАМА СЕ КОНТИНУИРАНО СПРОВОДИ

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да се наставља правно насиље над апотекарским установама у државној својини.
Овога пута представници локалне самоуправе су се досетили да испразне пословне просторије апотекарских јединица Апотеке ”Шабац” од лица и ствари, како би се ”створили услови” за издавање у закуп ”дела” пословног простора Апотеке “Шабац”, а све на основу одредбе из члана 164. Закона о здравственој заштити, Одлуке Скупштине града Шапца, као и Одлуке Управног одбора Апотеке “Шабац”.
Према Јавном огласу који је објављен у средствима јавног информисања пословне просторије Апотеке “Шабац” издају се у закуп појединачно, на период од 10 година??? Закупац односно понуђач може поднети понуду само за један пословни простор или за више.
Мишљења смо да се на овакав начин не могу решити проблеми апотека.
Надлежним државним органима смо више пута указали да су поједине апотеке у државној својини већ издате у закуп власницима приватног капитала на потпуно незаконит начин, грубим кршењем Закона о здравственој заштити, Закона о јавној својини, Уредбе о Плану мреже здравствених установа, као и Закона о раду, а све на штету како запослених, тако и имовине у јавној својини.
Упркос наведеном, безакоње и покушај изигравања закона се континуирано настављају у појединим апотекама у државној својини.
Проблеми апотека које се налазе у блокади се морају системски решити, а не од случаја до случаја уз грубо кршење позитивних прописа.
Приоритет рада ресорних министарстава мора бити решавање статуса апотекарских установа.
Време тече, а дугови се гомилају.
Времена за чекање више нема.
Синдикат ће наставити са активностима у циљу радно-правне заштите запослених и испуњавања раније постављених протестних захтева.
Инсистираћемо на што хитнијем доношењу Закона о апотекарској делатности и стварању услова за једнако пословање свих апотека и што хитнијем одржавању новог састанка Радне групе за решавање статуса апотека.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ (.pdf)Коначан статус апотека

Београд, 23.3.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
Државни секретар, проф. др Берислав Векић
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО РЕШАВАЊЕ КОНАЧНОГ СТАТУСА АПОТЕКА

Поштовани,
Обраћамо се са иницијативом хитног доношења мера за решавање питања опстанка мреже апотека као интегралног дела здравственог система у Републици Србији.
Према званичним подацима Министaрства финансија из марта 2017. године, укупна дуговања апотека у јавној својини износе 2.402.345.917,68 динара, што износи око 22% дуговања свих здравствених установа у јавној својини.
Од 35 апотекарских установа у јавној својини, 11 нема дуговања, док је дуговања приказало 24, од којих укупно шест генерише око 85% укупног дуга, а то су: апотеке у блокади – Апотека Панчево, Апотека Шабац, Апотека Бор, Апотека Сремска Митровица, Апотека Врање и поред наведених Апотека Нови Сад.
За апотеке у блокади, а по питању дуговања, ресорна министарства морају наћи решење, које укључује обавезе локалне самоуправе, односно средства која су се у поступку спровођења централних јавних набавки прелила у Републички фонд за здравствено осигурање. На основу анализе дуговања ових установа произилази да издавање у закуп није одговарајуће решење, односно не постоји могућност да се на овај начин покрију дуговања.
Због свега наведеног, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Фармацеутска комора Србије и ГСЗСЗ „Независност“

ЗАХТЕВАЈУ:

 1. Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате плата запослених (алтернатива: Да средства од партиципације остану апотекама без умањења фактурисаних услуга уз накнаду за фармацеутску услугу или да РФЗО врати апотекама рабат који је усмерио у своју касу),
 2. Да се уведе јединствена цена лека и исти начин набавке лекова за све апотеке,
 3. Да се до доношења закона о апотекарској делатности забрани отварање нових апотека,
 4. Да се изменом позитивних прописа створе једнаки услови за пословање свих апотека.
Очекујемо ХИТНО ЗАКАЗИВАЊЕ САСТАНКА на коме ће се донети одговарајући закључци.
С поштовањем,

Синдикат запослених у здравству
и социјалној заштити Србије
Председник
др Зоран Савић

Фармацеутска комора Србије
Директор
др сци. мед. Светлана Стојков

ГСЗСЗ „Независност“
Председник
Зоран Илић


ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)Обавештење

Београд, 22.3.2017. године

Обавештавамо Вас да је након упућене жалбе Синдиката Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности којом је тражено да РФЗО достави информацију о поступању Републичког фонда за здравствено осигурање по Закључку Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године, РФЗО доставио Синдикату тражену информацију и обавестио нас да није извршена исплата плате запосленима за децембар 2015.године по основици која износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.
Као разлог за непоступање сходно закону и Закључку Владе Републике Србије, Републички фонд наводи да нису достављени одговори од стране Министарства здравља и Министарства финансија везано за поступање по Закључку Владе.
С тим у вези, Синдикат је упутио ресорним министарствима Ургенцију за хитно поступање, поштовање закона и увећање плата свим запосленима у делатности здравства за 3% за децембар 2015. године.
У прилогу овог обавештења, достављамо Вам информацију о поступању РФЗО по наведеном закључку Владе РС.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)

ПРЕУЗМИ ОДГОВОР РФЗО (.pdf)


Жалба поверенику за информације

Београд, 20.3.2017. године

Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Београд, Булевар краља Александра бр. 15
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Дечанска 14, Београд, матични број: 06198279, ПИБ:100058815, кога заступа председник др Зоран Савић, подноси:

Ж А Л Б У

против

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, Јована Мариновића бр.2, Београд због тога што орган власти:
није поступио у законском року и доставио информацију о поступању Републичког фонда за здравствено осигурање по Закључку Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године и пренео средства здравственим установама за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године, који поднесак је Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поднео том органу дана 01. децембра 2016. године, а којим је тражено да нам се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја достави документ који садржи информације о томе да ли је РФЗО поступио у складу са наведеним закључком и пренео средства за исплату плата за децембар 2015. године здравственим установама по основици која нето износи 2.439,27 динара.
Синдикат се више пута обраћао надлежним државним органима за поступање у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) којим је прописано да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%.
С тим у вези, Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано:
„ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
РФЗО није доставио тражену информацију која је свакако информација од јавног и изузетног значаја за више од 120.000 запослених у здравству.
На основу изнетог, предлажемо да Повереник уважи ову жалбу и омогући приступ траженој информацији.
Као доказ, уз жалбу достављамо копију захтева број 060в од 01.12.2016.године са доказом о предаји органу власти.
Подносилац жалбе
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије
др Зоран Савић
У Београду дана 14.03. 2017. године

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ (.pdf)


Информација

Београд, 15.3.2017. године

На иницијативу нашег Синдиката везано за решавање проблема и статуса апотекарских установа, 15.03.2017.године одржан је састанак коме су присуствовали Министар за државну управу и локалну самоуправу Ана Брнабић са сарадницима, државни секретар при министарству здравља проф. др Берислав Векић и шеф кабинета Министра здравља Никола Пандрц са сарадницима и представници НАЛЕД-а.
Представници Синдиката су још једном указали на незаконито издавање у закуп апотека из Плана мреже здравствених установа власницима приватног капитала и поновили раније истакнуте протестне захтеве Синдиката.
На састанку је разговарано о различитим могућностима за решавање горућих проблема, од којих је највећи укупан дуг апотекарских установа за који у овом тренутку нема адекватних решења.
Разматрана је и могућност увођења накнаде за фармацеутску услугу, што би свакако помогло у превазилажењу насталих проблема.
Разговори на ову тему са представницима ресорних министарстава се настављају.
Синдикат ће континуирано предузимати активности на реализацији постављених захтева.
О свему ћете бити благовремено обавештени.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ (.pdf)


Важно обавештење
Влада усвојила захтев Синдиката

Београд, 9.3.2017. године

Обавештавамо Вас да је Влада Републике Србије усвојила захтев Синдиката и донела Закључак којим су се створили услови за исплату свих личних примања запослених у здравственим установама које се налазе у блокади. Подсећамо Вас да је Синдикат упутио премијеру и ресорним министарствима захтев да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које се налазе у блокади, а који рачуни би били изузети од принудне наплате и који би користили за исплату свих личних примања запослених. Усвајањем оправданог захтева Синдиката, створили су се услови за исплату плата, трошкова превоза, отпремнина, јубиларних награда... Континуиране активности Синдиката на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених се настављају.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ (.pdf)


Захтев за одржавање састанка

Београд, 7.3.2017. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА АЛАРМАНТНОГ СТАЊА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗБОГ НЕДОВОЉНОГ БРОЈА ИЗВРШИЛАЦА

Поштовани,
Пододбор за социјалну заштиту као највиши орган Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите на седници одржаној 03.03.2017.године разматрао је радно-правни и материјални положај запослених.
Констатован је веома неповољан радно-правни и материјални положај запослених, пре свега због мањка извршилаца, који проблем урушава читав систем социјалне заштите.
Упознати сте да у појединим установама социјалне заштите постоји мањи број запослених, чак и од оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину.
Обзиром да је још увек неопходна сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а да корисник јавних средстава молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања подноси надлежном министарству да се број запослених повећа највише до утврђеног максималног броја запослених, молимо да се инсистира да се процедура убрза и потребна сагласност да установама социјалне заштите које имају такву потребу.
На овај проблем Синдикат је указивао годинама уназад.
Запошљавање запослених који носе делатност се мора извршити по хитном поступку и мора бити приоритет у раду министарства, јер је тренутно стање у установа социјалне заштите неодрживо.
На опште задовољство свих, извршено је реновирање установа социјалне заштите и проширење капацитета појединих установа. Међутим, број извршилаца је остао исти, упркос повећању капацитета установа, као и повећању броја корисника услуга социјалне заштите.
Запослени раде у немогућим условима, опслужујући и по више од 80 корисника.
То драстично утиче на квалитет услуге и озбиљно угрожава здравље запослених који због отежаних услова рада и ниских примања напуштају установе социјалне заштите. Несумњиво да овакво стање утиче и на кориснике, који због недовољног броја извршилаца не могу добити услугу какву заслужују.
У делатности социјалне заштите нема времена за чекање сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, животи и судбине особа са посебним потребама и најосетљивије социјалне групе су у питању.
Захтевамо да се по хитном поступку да сагласност за повећање броја запослених на неодређено време до броја утврђеног ОДЛУКОМ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени гласник РС", бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016).
Пододбор је закључио да је неопходно да се по хитном поступку одржи састанак са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз обавезно присуство министра Александра Вулина, како бисмо вођењем социјалног дијалога решили круцијалне проблеме запослених.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року у времену које Вама одговара.
С поштовањем, Предеедник Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС (.pdf)


Обавештење

Београд, 3.3.2017. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 24.02.2017. године у ”Службеном гласнику РС” број 13/2017, објављена Одлука Уставног суда број Iуз-424/2014 којом је суд оценио да одредба члана 179. став 3. тачка 5) Закона о раду није у сагласности са Уставом и као таква престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у ”Службеном гласнику РС”.
Чланом 179. став 3. тачка 5) Закона о раду било је прописано да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело.
Уставни суд је оценио да је оспореном одредбом Закона о раду послодавцу у суштини дато овлашћење које може имати само суд, јер у конкретном случају, послодавац без вођења кривичног поступка и без обезбеђивања запосленом свих уставних гаранција које се односе на правну сигурност у казненом праву, самостално утврђује да ли понашање запосленог представља радњу извршења кривичног дела или не.
Уставни суд је утврдио да је оспореном одредбом нарушена уставна гаранција права на правично суђење, као и уставна гаранција права на правну сигурност у казненом праву, према којој се свако сматра невиним за кривично дело док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком суда. Према оцени Уставног суда члан 179. став 3. тачка 5) Закона о раду није у сагласности ни са начелом владавине права, ни са установљеним стандардима Европског суда за људска права.
Због свега наведеног Уставни суд је донео Одлуку којом оспорена одредба престаје да важи.

Стоп правном насиљу у Апотекарским установама

Београд, 17.2.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПРАВНОГ НАСИЉА НАД ЗАПОСЛЕНИМА У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА И ХИТНО РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКА У СКЛАДУ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да се по хитном поступку обустави незаконито издавање у закуп апотека из Плана мреже здравствених установа власницима приватног капитала, као и да се запослени којима је с тим у вези незаконито престао радни однос, врате на послове које су обављали.
Упознати сте да су поједине апотеке у државној својини већ издате у закуп власницима приватног капитала на потпуно незаконит начин, грубим кршењем Закона о здравственој заштити, Закона о јавној својини, Уредбе о Плану мреже здравствених установа, као и Закона о раду, а све на штету како запослених, тако и имовине у јавној својини.
Синдикат је више пута указао на незаконито поступање појединих локалних самоуправа.
Упркос томе, правно насиље над апотекама је настављено, а овога пута се отишло и даље, па су обесправљеним запосленима (Дом здравља Бачка Топола организациона јединица апотека) уручени откази уговора о раду због наводног неостваривања резултата рада???!!!!!!!
Подсећамо да због нагомиланих дугова дужи временски период, апотеци нису били достављани лекови, али по схватању представника локалне самоуправе за то су искључиви кривци запослени????? На овакво незапамћено правно насиље Синдикат неће остати нем.
Послодавац је чак пренебрегнуо и чињеницу да је сходно члану 180а Закона о раду због наводног неостваривања резултата рада могао да откаже уговоре о раду запосленима тек ако је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у њиховом раду, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени не побољшају рад ни у остављеном року, али ни то није учињено.
Питамо Вас ко је од локалних самоуправа добио сагласност надлежне дирекције за имовину за издавање у закуп имовине у јавној својини у овом случају апотека???
Да ли закон важи и за носиоце јавних функција???
Синдикат ће пружити сву неопходну правну помоћ члановима, а како је више него очигледно да је реч о грубој злоупотреби права и незаконитим решењима послодавца о отказу уговора о раду, те како је неспорно да ће запослени бити адекватно обештећени, рачуни установа биће несумњиво вишеструко увећани за неисплаћене зараде запосленима, припадајуће камате, адвокатске и судске трошкове!!!
Конвенција МОР-а број 158. о престанку радног односа на иницијативу послодавца, у члану 7. прописује да радни однос радника неће престати због разлога везаних за понашање радника или његов рад пре него што му се омогући да се брани од изнетих навода, осим ако се с`разлогом не може очекивати од послодавца да му пружи ту могућност. Препоруком број 166. наведене Конвенције прописано је да раднику неће престати радни однос због незадовољавајућег вршења посла, изузев ако му је послодавац претходно дао инструкције и писмено упозорење, а ако радник после истека одговарајућег рока предвиђеног за побољшање настави и даље да обавља дужности на незадовољавајући начин, радни однос му може престати.
Да би отказ из овог разлога био законит неопходно је утврдити да резултати рада изостају због недовољног рада запосленог и његовог незалагања, односно због одсуства потребних знања, способности или неукости запосленог, што у конкретном случају апсолутно не одговара чињеничном стању.
Да ли ће надлежни представник локалне самоуправе да одговара за овакво бахаћење и поступање на штету имовине у јавној својини?
Захтевамо да се заустави безакоње и хитно предузму мере за отклањање наведених неправилности, у складу са датим надлежностима које су прописане Законом о јавној својини.
Уколико се хитно не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, урушиће се апотеке у државном власништву, а грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала претежно отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
Апелујемо да се у најкраћем могућем року усвоји Закон о апотекарској делатности како би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији.
Подсећамо на раније истакнуте протестне захтеве Синдиката: да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотека у државном сектору, да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора), да се утврди јединствена цена лека, да РФЗО у целости преузме обавезу исплате плата запослених уз укидање марже или да се апотекама врати рабат који је РФЗО усмерио у своју касу…
Постојећи начин финансирања апотека је неодржив за апотекарски систем, а РФЗО остварује суфицит. Да ли је циљ државе урушавање државног апотекарског сектора у корист власника приватног капитала?
Више пута смо изнели конкретне предлоге за решавање круцијалних проблема у апотекарским установама, али одговора надлежних државних органа нема.
Обећано је да ће формирана Радна група коју чине четири ресорна министра решити овај проблем до краја 2016.године, али до дана сачињавања овог дописа, решења нема, а нема ни назнака када ће бити конкретног предлога.
Време иде, а стање у апотекама је све горе.
Очекујемо Вашу хитну реакцију и позив за разговор.
У супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалнији вид активности, до испуњења оправданих захтева Синдиката.
Прилог: незаконито решење о отказу уговора о раду запосленима у апотеци
С поштовањем, Предеедник Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС ПРЕМИЈЕРУ(.pdf)


Захтев за Закључком Владе

Београд, 7.2.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић,

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
KAKO БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА
ОМОГУЋИЛА ИСПЛАТА ПЛАТЕ, ОДНОСНО ПУТНИХ ТРОШКОВА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата плата и путних трошкова запосленима у здравственим установама које се налазе у блокади.
Наиме, као што Вам je познато, рачун појединих здравствених установа je у вишемилионској блокади дужи временски период и нема назнака када и да ли ће се исти бити одблокирани.
Запослени ни на који начин нису одговорни за наведено стање, a своје радне обавезе извршавају благовремено, савесно и професионално, како би се грађанима пружила здравствена заштита у складу са законом.
Синдикат захтева да се изнађе решење које би омогућило запосленима исплату плата у складу са законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Са изнетог, неопходно je да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које су блокади, који би био изузет од принудне наплате и који би користио за исплату свих личних примања запослених.
Такође, молимо ресорна министарства да прихвате оправдану иницијативу нашег Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се наведени закључак односи на све здравствене установе којима се рачун налази v блокади у 2017. години, на начин како ie то рађено и у протеклим годинама. Надамо се да ћете законом гарантована права запослених обезбедити, у складу са исказаним захтевом, те изнаћи најбоље решење за добробит како запослених, тако и корисника наших услуга.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.
С поштовањем, Предеедник Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Саопштење
РФЗО НЕ ПОШТУЈЕ ЗАКОН

Београд, 27.1.2017. године

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПЛАТЕ ЗА 3% ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ ЈОШ НИЈЕ РЕАЛИЗОВАН

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да Републички фонд за здравствено осигурање још увек (више од годину дана од дана када је требало да изврши исплату разлике плате)није извршио исплату разлике плате запосленима у здравству за децембар 2015.године за 3%.
С тим у вези, Синдикат се више пута обраћао ресорним министарствима и РФЗО, али до данашњег дана, ова обавеза прописана Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) није испуњена.
РФЗО није поступио ни по закључку Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Питамо се коме је у интересу даље урушавање здравствених установа, односно здравственог система у државној својини, јер ће запослени своја законом гарантована права, која су апсолутно неспорна остварити у судском поступку, чиме ће трошкови установа бити вишеструко увећани.
Уколико се овај проблем не реши по ХИТНОМ ПОСТУПКУ, бићемо принуђени да покренемо више десетина хиљада тужби против здравствених установа које нису ни најмање допринеле оваквом незаконитом поступању Републичког фонда за здравствено осигурање.
Још једном указујемо Влади Републике Србије и Министарству здравља на апсолутни приоритет да Министарство здравља преузме потпуну контролу над радом Републичког фонда за здравствено осигурање, јер се његовим деловањем супротно позитивним прописима, а искључиво на штету запослених, урушава читав здравствени систем.

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Захтев за исплату разлике плате

Београд, 19.1.2017. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПЛАТЕ ЗА 3% ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ

Поштовани,
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%.
Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Републички фонд за здравствено осигурање је дана 13.01.2016. године упутио допис број 450-217/16 Покрајинском фонду и свим филијалама РФЗО да се на основу наведеног закључка обрачуна први део плате за јануар 2016. године применом нове нето основице. У истом допису се наводи да је Републички фонд упутио захтев Министарству здравља за инструкцију у вези примене закључка Владе у делу који се односи на почетак примене нове нето основице од плате за децембар 2015.године, иако јасно стоји у допису Министарства финансија број 121-13723/2015-01 од 25.12.2015. године да ће се плате запослених у здравству и социјалној заштити обрачунавати и исплаћивати по основици која почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.
С тим у вези, Синдикат је дана 18.01.2016.године упутио премијеру и ресорним министарствима захтев за поштовање закона и увећање плата запосленима у здравству и социјалној заштити за 3% почев од плате за децембар 2015. године.
Упркос наведеном, Републички фонд није пребацио средства за плате за децембар 2015. године увећана за 3%, правдајући се да чека инструкцију Министарства здравља коју никада није добио, па су запослени остали без својих законом гарантованих права.
Са изнетог, захтевамо да Министарство здравља упути инструкцију Републичком фонду за здравствено осигурање да се запосленима исплати разлика плате за 3% за децембар 2015. године.
Очекујемо Вашу хитну реакцију, како би се поступило у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и коначно исправила неправда према запосленима.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Захтев за поступање у складу са Законом

Београд, 16.1.2017. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И УСКЛАЂИВАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Поштовани,
У складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5%, односно да Министарство за рад требује средства увећана за 5%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. Влада Републике Србије је 23. децембра 2016. године донела Закључак број 121-12361/2016-1 којим је прописано да ће се плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунавати и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2016. године, износи – нето 2.561,23 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној заштити – што представља трећину запослених, остаће без обећаног повећања плата.
Наведено из разлога што је применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014), прописано да запослени чија је основна нето плата пре почетка примене овог закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара задржава своју нето плату.
Дакле запосленима са овим примањима, плата је исплаћивана по основици која износи – нето 2.631,35 динара (у бројним установама није извршено усклађивање за 3% почев од плате за децембар 2015.године) колико је износила пре ступања на снагу закона, а сада је закључком Владе утврђена основица која је нижа од наведене.
Подсећамо на изјаву премијера да ће сви запослени у здравству и социјалној заштити имати повећање плата у овој години, што је у супротности са наведеним закључком Владе Републике Србије.
Захтевамо да ресорна министарства упуте одговарајућу инструкцију ка Републичком фонду за здравствено осигурање, односно да требују средства од надлежних државних институција, како би се поступило у складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему и извршило увећање плате свим запосленима за 5%.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Захтев за повећање плата

Београд, 22.12.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар,Душан Вујовић
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директор, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ОД 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

У складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему ("Службени гласник PC", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ.
Захтевамо да Министарство здравља упути инструкцију директорима свих здравствених установа да требују средства на горе описани начин и то за СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ.
Подсећамо Вас да бројне установе нису извршиле предходно усклађивање плата запосленима за децембар 2015. године о чему смо тражили званично изјашњење Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање. Још увек нисмо добили одговор, иако je наведено питање од изузетног значаја за материјални положај запослених. Игнорисањем оправданих захтева Синдиката само се потврђује незаконито поступање РФЗО, што доводи то тога да своја законом гарантована права морамо да осваримо у судском поступку, a то даље драстично повећава трошкове здравствених установа и доводи до урушавања истих, односно блокаде рачуна.
Подсећамо да бројне установе нису ускладиле плате за 3% ни оним запосленима који имају плату нижу од 25.000,00 динара, односно оним запосленима којима није умањивана основица.
Дакле ”штеди се” на запосленима са најнижим примањима од којих не може да се преживи.
Оправдања РФЗО да се разлика исплаћује из сопствених средстава установа апсолутно je неоснована и вређа здрав разум. Шта да раде оне установе које немају сопствене приходе?
Ha овај начин директно се угрожава функционисање здравствених установа.
Са изнетог, захтевамо да се ангажујете око решавања овог проблема и да учините све што je у вашој надлежности да се СВИМ запосленима ПЛАТА ЗА ДЕЦЕМБАР ИСПЛАТИ УВЕЋАНА ЗА 5%, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ.
Поштовани,
С поштовањем,
Председник Синдиката
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)


Састанак за статус апотека

Београд, 16.12.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА СТАТУСА АПОТЕКА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Фармацеутска комора Србије заједнички иницирају састанак са Вама ради решавања статуса апотека у Републици Србији. Стање у апотекама услед нелојалне конкуренције, непотпуног правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда је све горе.
Отпочело се уз сагласност локалних самоуправа и са изнајмљивањем просторија у којем се налазе апотеке без икаквог ваљаног правног основа позивајући се на члан 164. Закона о здравственој заштити.
Ставом 1. наведеног члана прописано је да ради рационалног коришћења капацитета у здравственој делатности и стварања услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана, здравствене установе са средствима у државној својини, које су основане за остваривање законом утврђених права грађана у области здравствене заштите, уколико располажу слободним капацитетом (простор и опрема), могу издавати у закуп ове капацитете, у складу са законом.
Дакле само уколико располажу слободним капацитетом у виду простора и опреме, део простора и опреме апотеке могу бити дате у закуп, а не на начин како то чине поједине локалне самоуправе, које иду чак и даље, па чак и запослене заједно са простором потпуно незаконито”изнајмљују”власницима приватног капитала. Чак и апотеке које се налазе у саставу појединих Домова здравља су на овај начин уступљене приватницима.
Захтевамо да се заустави безакоње и хитно предузму мере за отклањање наведених неправилности.
Указујемо Вам и на чињеницу да поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци.
Уколико се хитно не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, урушиће се апотеке у државном власништву, а грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала претежно отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
Оснивачи апотека уместо да помогну и да олакшају пословање истих и омогуће становништву да уживају фармацеутску здравствену заштиту, у недостатку решења, чине супротно и својим незаконитим поступањем урушавају читав систем.
Због свега наведеног тражимо хитан састанак са Вама ради изналажења адекватног решења.
С поштовањем,

Председник Синдиката
др Зоран Савић

Фармацеутска комора Србије
Директор, мр сци. Светлана Стојков, дипл. фарм. спец.

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)


Протестни захтеви Синдиката

Београд, 13.12.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ:ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОТЕСТНИМ ЗАХТЕВИМА СИНДИКАТА

Поштовани,
У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката, одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“. Протест је одржан због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.
На протесту су Влади Републике Србије јавно саопштени следећи:

ЗАХТЕВИ

 1. Решавање статуса апотека и уважавање раније изнетих алтернативно постављених захтева:
  • Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотека у државном сектору;
  • Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора);
  • Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате плата запослених уз укидање марже или да се апотекама врати рабат који је РФЗО усмерио у своју касу и да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем;
  • Да се изврши измена прописа како би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији; Да се утврди јединствена цене лека;
  • Да се по хитном поступку изврши анексирање уговора РФЗО са апотекама уз одобравање додатног процента марже на већ фактурисане услуге.
 2. Измена позитивних прописа како би се обезбедило пружање квалитетнијих услуга здравствене и социјалне заштите (унапређење услова рада, обезбеђење довољног броја медицинских сестара, неговатељица, лекара, немедицинских радника, обезбеђење средстава за плаћање извршеног рада запослених...)
 3. Потпуна контрола Министарства здравља над радом Републичког фонда за здравствено осигурање
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтеви Синдиката везани за решавања статуса апотека и положаја запослених нису решени иако смо од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекама.
Уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
У бројним установама здравства и социјалне заштите постоји мањак извршилаца чак и у односу на онај број одређен актом Владе Републике Србије што урушава ове делатности.
РФЗО гледа на сваки начин да умањи примања запослених, а на пружање континуиране здравствене заштите не обраћа пажњу, а отпочели су и са утужењима установа ради повраћаја наводно незаконито утрошеног новца (све спорове изгубили у првом степену).
Запослени раде прековремено, марљиво и професионално обављају поверене им послове, а РФЗО не жели да пребаци средства за обављени рад под изговором да су неплански трошена средства и тиме урушава цео здравствени систем.
Тренутно стање и правно и фактичко је неодрживо.
Због тога инсистирамо да се изврши по хитном поступку измена Закона о здравственој заштити, Закона здравственом осигурању, Закона о социјалној заштити, Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности..., Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Уредбе о коефицијентима..., да се донесе Закон о апотекарству, да се изузму здравство и социјална заштита од забране запошљавања, односно да се да генерална сагласност за пријем новозапослених до оног броја утврђеног актом Владе Републике Србије о максималном броју запослених.
Ово су делатности у којима нема времена за чекање сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, животи и судбине људи су у питању.
Наведена Комисија апсолутно није оправдала очекивања и својим неажурним поступањем директно је угрозила рад установа, а самим тим утицала и на квалитет пружених услуга, дакле угрозила права пацијената, односно корисника услуга социјалне заштите.
Отворени смо за разговор у времену које Вама одговара и очекујемо Ваш позив.
У супротном бићемо принуђени да предузмемо радикалнији вид активности, до испуњења оправданих захтева Синдиката.
С поштовањем,
Председник Синдиката
дрЗоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВЕ(.pdf)


Саопштење

Београд, 12.12.2016. године

У складу са Одлуком Републичког одбора Синдиката, у суботу 10.12.2016. у Новом Саду, са почетком у минут до 12, у организацији Покрајинског одбора Синдиката одржан је протест „За очување јавног здравља – здравље није на продају“.
На скупу коме је присуствовало око 1000 чланова Синдиката јавно су саопштени захтеви Влади Републике Србије:

 1. ЗАХТЕВАМО РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА И ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ
 2. ЗАХТЕВАМО ДА НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕДУЗМУ МЕРЕ РАДИ ИЗМЕНЕ ПРОПИСА КАКО БИ СЕ ОБЕЗБЕДИЛА КВАЛИТЕТНИЈА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА РАДА, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОВОЉНОГ БРОЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА, НЕГОВАТЕЉА, ЛЕКАРА, НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ИЗВРШЕНОГ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ...)
 3. ЗАХТЕВАМО ДА СЕ ОЧУВА ПРАВО ГРАЂАНА НА ДОСТУПНОСТ, ЈЕДНАКОСТ И ДОСТОЈАНСТВЕН НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 4. ЗАХТЕВАМО ДА БУДЕМО УВАЖЕНИ И КАО ЛИЧНОСТИ И КАО ЗАПОСЛЕНИ, ЈЕР МИ НИСМО РОБОВИ НИТИ ЈЕ ЗДРАВЉЕ НА ПРОДАЈУ.
Учесницима скупа обратили су се председник Синдиката др Зоран Савић, председница Покрајинског одбора Синдиката др Дуња Циврић, председник Јужнобачког округа Дарибор Стјепановић, председник Пододбора за социјалну заштиту Љубинко Илић и председник СО АУ Нови Сад мр. пхарм. Јелена Лопатић.
Представници Синдиката су јасно и недвосмислено поручили Влади Републике Србије да се по хитном поступку морају решити проблеми апотекарских установа, да се мора извршити измена позитивних прописа у циљу обезбеђења пружања квалитетније здравствене и социјалне заштите, да РФЗО мора пребацивати средства за обављени рад и да ресорно министарство мора да врши потпуну контролу над радом истог, јер ће се у супротном урушити цео здравствени систем, да се мора повећати број извршилаца, јер тренутно стање урушава здравље запослених и корисника здравствених и услуга социјалне заштите.
Протесту је својим присуством, као и подршку дао и Кристер Андерсон, високи функционер Синдиката ЛО из Шведске.
Захваљујемо колегама на учешћу и исказаној подршци и спремамо се за даље активности.
Средства јавног информисања су објавила вест са протеста (Н1, РТС, Блиц...).
Синдикат наставља активности у циљу испуњења наших оправданих захтева.
ВИДИМО СЕ У БЕОГРАДУ!!!


(ПОГЛЕЛЕДАЈ ВИДЕО)

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)


Саопштење

Београд, 2.12.2016. године

РОС ДОНЕО ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12
”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ”

Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео Одлуку о одржавању ПРОТЕСТА У МИНУТ ДО 12 у организацији Покрајинског одбора Синдиката, на Позоришном тргу 1, у Новом Саду, у суботу 10. децембра 2016. године, у 11:59 часова.
Протест у минут до 12 ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ” се организује због урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити.

Протесни ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА СУ:

 1. Решавање статуса апотекарских установа
 2. .Измена прописа ради побољшања квалитета услуга здравствене и социјалне заштите
Захтеви Синдиката везани за решавањe статуса апотека и положаја запослених нису реализовани иако смо од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекарским установама.
Синдикат је указао на погубност приватизације апотека, из разлога што ће грађани Републике Србије остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља. Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит. То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Поједине апотекарске установе су без икаквог правног основа издате у закуп приватницима, укључујући и запослене као да су они роба или робови.
СТОП БЕЗАКОЊУ-РАДНИК НИЈЕ РОБА!!!
У бројним установама здравства и социјалне заштите постоји мањак извршилаца чак и у односу на онај број одређен актом Владе Републике Србије.
ЈЕДНА СЕСТРА/НЕГОВАТЕЉИЦА НА 50 ПАЦИЈЕНАТА/КОРИСНИКА!!!
СВЕ ”У СКЛАДУ” СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА И НОРМАТИВИМА!!!
РФЗО гледа на сваки начин да умањи примања запослених, а на пружање континуиране здравствене заштите коју су запослени дужни да пруже не обраћа пажњу.
ИЗГАРАМО НА ПОСЛУ, А РФЗО НЕЋЕ ДА ПРЕБАЦИ СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉЕНИ РАД!!!
РФЗО-ДРЖАВА У ДРЖАВИ!!!
Указивали смо на хитност измена Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама..., Уредбе о коефицијентима..., из разлога што се нагло урушио радно-правни положај запослених и што је тренутно стање и правно и фактичко неодрживо.
Ништа од наведеног није урађено, због чега Синдикат организује Протест У МИНУТ ДО 12.
Позивамо Вас да се придружите Протесту јер ”ЗДРАВЉЕ НИЈЕ НА ПРОДАЈУ”!!!

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)


Информација о поступању РФЗО

Београд, 2.12.2016. године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директор, др Верица Лазић
председник Управног одбора, Милеса Марјановић

ПРЕДМЕТ: достављање информације о поступању РФЗО по Закључку Владе РС

Поштовани,
Молимо Вас да нам доставите информацију да ли је Републички фонд за здравствено осигурање поступио у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године и пренео средства здравственим установама за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године.
Наиме, наведеним закључком РФЗО био је у обавези да здравственим установама дозначи средства за обрачун и исплату плата, почев од децембра 2015. године по увећаној основици која износи - нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.
Здравствене установе су извршиле исплату плате за децембар 2015. године по основици која је нето износила 2.368,22 динара.
Још једном Вас молимо да хитно Синдикату доставите информацију да ли је РФЗО поступио по Закqучку Владе и пренео средства за исплату плата за децембар 2015. године по основици која нето износи 2.439,27 динара.
Информација је Синдикату неопходна ради даљег предузимања активности за поштовање права запослених утврђених позитивним прописима
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)


Информација о поступку измене Закона

Београд, 25.11.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
Помоћник министра, Бранка Гајић
Помоћник министра, Зоран Лазић

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О ПОСТУПКУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са молбом за давање информација везано за израду Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити.
Закон о социјалној заштити је од изузетне важности за радно-правни и материјални положај запослених.
Бројна отворена питања морају бити решена, а приоритет су дефинисање сопствених прихода установа социјалне заштите, положај запослених, као и начин финансирања запослених здравствених радника у социјалној заштити који се морају решити овим законом.
Радна група за израду Закона о социјалној заштити формирана је пре више од две године, али апсолутно никакве информације до данашњег дана о раду исте нисмо добили, нити знамо која је намера законодавца.
Сматрамо да као социјални партнери морамо заједнички решавати горућа питања у делатности социјалне заштите.
Мишљења смо да се мора убрзати са поступком израде наведеног закона, као и да репрезентативни синдикати морају дати мишљење на предложени Нацрт закона.
Отворени смо за разговор на ову тему у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)


Неопходан разговор о РФЗО

Београд, 9.11.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

ПРЕДМЕТ: ОМОГУЋАВАЊЕ ПРУЖАЊА КОНТИНУИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Поштовани,
Синдикат је у протеклом периоду примио више дописа од стране чланства и овлашћених синдикалних представника у којима се наводи да је поступањем Републичког фонда за здравствено осигурање-филијала онемогућена исплата прековременог рада (приправности, дежурстава) запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком, односно са скраћеним радним временом.
На овај горући проблем смо указивали годинама уназад и предложили конкретан предлог за решавање истог кроз измене и допуне Закона о здравственој заштити на начин да се пропише да:
”запослени који раде са скраћеним радним временом могу радити прековремено ради пружања континуиране здравствене заштите”.

Тренутно стање и фактичко и правно је неодрживо и угрожава цео здравствени систем.
Због недовољног броја извршилаца није могуће обезбедити континуирану здравствену заштиту без увођења прековременог рада, а РФЗО оспорава исплату оваквог рада запосленима који раде на пословима са повећаним ризиком.
РФЗО је отпочео са утужењима ради повраћаја наводно незаконитог утрошених новчаних средстава.
Напомињемо да су поједини судски поступци првостепено решени у корист установа, што је још један доказ незаконитог поступања РФЗО.
Организација посла је у искључивој надлежности директора установе. Запослени који су радили прековремено за свој рад морају бити плаћени сходно позитивним прописима. Уколико РФЗО настави са оваквим поступањем урушиће се цео здравствени систем.
Због свега наведеног, а у циљу обезбеђења континуиране здравствене заштите инсистирамо на хитном решавању овог проблема.
Отворени смо за разговор на ову тему у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


Обавештење

Београд, 27.10.2016. године

ПРИХВАЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА

Након упућене иницијативе нашег Синдиката надлежним државним органима за решавање статуса апотекарских установа, одржан је састанак коме су присуствовали: министар здравља, министар за државну управу и локалну самоуправу, министар финансија и министар привреде.
У току је разматрање финансијских извештаја апотекарских установа.
Договорено је да се у наредне две недеље одржи састанак на коме ће једина тема бити статус апотекарских установа.
Очекујемо да ће се на том састанку усагласити ставови и наћи решења за постављене захтеве Синдиката.
Састанку ће присуствовати поред представника наведених министарстава и представници локалних самоуправа и директори апотекарских установа.
О свим детаљима и термину одржавања састанка бићете благовремено обавештени.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


Захтев за једнократну помоћ

Београд, 12.10.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕ (БОЖИЋНЕ) НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Посебним колективним уговорима за делатност здравства и делатност социјалне заштите у Републици Србији прописано је право на исплату новогодишње награде запосленима.
Чланом 105. став 2. и 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 1/2015) прописано је да запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу, а да о висини награде из става 2. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.
Чланом 69. Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 11/2015) прописано је да се запосленима може исплатити новогодишњи поклон.
Од дана када је 2014.године Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата умањена за 10%, запосленима у делатности здравства и социјалне заштите није исплаћивана новогодишња, односно божићна награда, нити једнократна помоћ.
Подсећамо Вас да смо Вам 26.августа 2016.године упутили захтев за повећање плата за 10% уз напомену да свако повећање плата испод 7,8745% не би вратило плате запосленима на ниво који су имали пре умањења из 2014.године.
Указујемо да је просечна плата у делатности здравства нижа од просека у Републици Србији, а да је у делатности социјалне заштите нижа за чак 30% од републичког просека.
Обзиром на побољшано стање у буџету РС, сматрамо да су се стекли услови за реализацију наших захтева.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)


Захтев челницима Владе Србије

Београд, 7.10.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Ана Брнабић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА

Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за коначно решавање статуса апотекарских установа у Републици Србији.
Указивали смо годинама уназад на неодрживо стање у апотекарским установама услед нелојалне конкуренције, непостојања правног оквира апотекарске делатности, отварања приватних апотека без икаквог плана и реда... Такво стање је довело до ситуације да ће већина апотекарских установа годину завршити са негативним салдом, а све више истих се дужи временски период налазе у блокади. То је даље довело до наглог урушавања радно-правног и материјалног положаја запослених.
Поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци (апотека Панчево последња ислаћена зарада за фебруар 2016.године, апотека Нови Сад за јун 2016. године, апотека Сремска Митровица уведена минимална зарада...).
Синдикат је једини изашао са конкретним предлозима за решавање проблема апотекарских установа. Став ресорног министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама.
Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа.

У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, односно уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала отварају апотеке у местима у којима могу да остваре профит, а не због општег интереса –здравствене заштите становништва.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Поједини оснивачи на све начине покушавају мимо позитивних прописа да апотекарским установама узму све приходе, што најоштрије осуђујемо (Крагујевац, Ниш...).
Уместо да помогну и да олакшају пословање апотекарских установа и омогуће становништву да уживају фармацеутску здравствену заштиту, поједине локалне самоуправе настоје да својим правно неутемељеним одлукама уруше и оне установе које у неравноправној тржишној утакмици обављају делатност због које су основане и још увек одржавају оптималан ниво ликвидности. Остварене приходе би требало уложити у основна и обртна средства, као и стимулацију запослених како би допринели још бољем пословању апотекарских установа.
Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије понавља раније упућене

ЗАХТЕВЕ

 1. Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору
 2. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
 3. Утврђивање јединствене цене лека
 4. Да РФЗО у целости преузме обавезу исплате зарада-плата запослених
 5. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
 6. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и доношење конкретних мера.
Молимо Ваше изјашњење на истакнуте захтеве Синдиката у року од 20 дана од дана пријема.
Уколико у наведеном року не добијемо одговоре и не отпочне се са конкретним мерама, бићемо принуђени да своја права остваримо кроз радикалнији вид активности укључујући протесте и штрајк. Надамо се да до тога неће доћи и да ћемо вођењем социјалног дијалога изнаћи адекватно решење.
С поштовањем,
Председник Синдиката др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ СА ПОТПИСИМА САГЛАСНОСТИ(.pdf)


Састанак о Апотекарским установама

Београд, 29.09.2016. године

 • ПРЕДСЕДНИКУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
 • ДИРЕКТОРУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
Предмет: Позив
Поштовани,
Позивамо Вас да учествујете у раду састанка који ће се одржати 6. октобра 2016. године.
Предмет састанка je разматрање, утврђивање u потписивање документа који се односи на положај запослених u статус апотекарских установа у Републици Србији.
Документ за разматрање и потписивање достављамо Вам у прилогу.
МОЛИМО ВАС ДА СА СОБОМ ПОНЕСЕТЕ ПЕЧАТ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПОЗНАТЕ ДИРЕКТОРЕ УСТАНОВЕ ДА JE НЕОПХОДНО ДА ПОНЕСУ ПЕЧАТ УСТАНОВЕ УКОЛИКО БУДУ САГЛАСНИ СА ПРЕДЛОЖЕНИМ ТЕКСТОМ ДОПИСА РАДИ ПОТПИСИВАЊА И ОВЕРЕ ДОКУМЕНТА. Састанак ће се одржати v Београду. ул. Дечанска бр. 14. свечана сала на другом спрату са почетком v 11.00 сати.
Молимо Вас да потврдите Ваш долазак.
За све информације може те се јавити Стручној служби Синдиката.
Срдачно,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ(.pdf)


Информација са састанка у Министарству здравља

Београд, 22.09.2016. године

Обавештавамо чланство да је дана 21.09.2016.године одржан састанак у Министарству здравља коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности здравства, присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић и помоћник министра здравља Слађана Ђукић са сарадницима.
Разговарано је о отвореним питањима.
На састанку су поново разматрани и проблеми у раду апотекарских установа.
Став министарства је да једно од решења буде постављање професионалног менаџмента у апотекарским установама.
Мишљења смо да професионални менаџмент неће решити нагомилане проблеме апотекарских установа и због тога инсистирамо на уважавању раније предатих захтева.
Преговори са ресорним министарством се настављају.
Синдикат ће предузимати активности везано за апотекарске установе у складу са раније донетим одлукама.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)


Информација са састанка Министарству здравља

Београд, 15.09.2016. године

На захтев нашег Синдиката 14.09.2016.године одржан је састанак у Министарству здравља коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности здравства, присуствовали државни секретар проф. др Берислав Векић испред наведеног министарства, директорка Фармацеутске Коморе Србије и директори апотекарских установа.
На састанку су разматрани проблеми у раду апотекарских установа. Директори установа су изнели проблеме везано за пословање апотекарских установа.
Констатовано је да је постојеће стање неодрживо и да ће, уколико не дође до хитних промена, до краја текуће године скоро све апотекарске установе пословати са губитком.
Отворена су и питања доношења Закона о апотекарској делатности, акредитације апотека и односа са локалном самоуправом.
Очекујемо од Министарства здравља и Владе Републике Србије да предузму конретне мере и радње у циљу решавања горућих питања.
У случају да се не приступи озбиљно и одлучно у решавању овог проблема, односно уколико дође до приватизације апотека, грађани Републике Србије ће остати без Уставом гарантованог права да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит.
То даље значи да ће све нерентабилне апотеке које се налазе у удаљеним приградским или сеоским подручјима бити затворене, а грађани остати без могућности да се снабдеју лековима у срединама у којима живе.
Синдикат је остао доследан у својим раније изнетим захтевима, а пре свега да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације јер је то супротно интересу корисника здравствене заштите.
Синдикат је предложио конкретна решења:

 1. Да се утврди јединствена цена лека
 2. Да се увећа проценат марже на најмање 20%
 3. Да се изврши измена прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека, што до сада није случај
 4. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
Синдикат ће наставити активности у циљу реализације изнетих захтева, а о свим актуелностима, благовремено ћемо Вас обавестити.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)


Молба Министарству за решење проблема запослених на одређено

Београд, 9.09.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
Државни секретар, проф. др Берислав Векић

ПРЕДМЕТ: МОЛБА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије жели да Вам укаже на проблеме са којима се сусрећу запослени на одређено време у здравственим установама.
У члану 37. став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) прописано је да Уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. Чланом 37. став 2. истог закона прописано је да послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овог члана на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца. Ставом 3. прописано је да прекид краћи од 30 дана се не сматра прекидом периода из става 2. овог члана. Запосленима који су уговор о раду на одређено време закључили пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 75/2014 од 29.07.2014.године), време до истека тог уговора не рачуна се у рок од 24 месеца утврђен важећим Законом о раду.
Дакле, рок од 24 месеца рачуна се само за уговоре закључене почев од 29.07.2014.године.
Чланом 12. став. 1-4 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 85/2015 (Решење Уставног суда)) прописано је да ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног максималног броја запослених, број запослених се може повећавати највише до утврђеног максималног броја запослених, да ако се у поступку рационализације изврши рационализација броја запослених на број мањи од утврђеног максималног броја запослених, организациони облик може повећавати тај број највише до утврђеног максималног броја запослених, осим за она радна места, односно послове на којима је спроведена рационализација, односно да се повећање броја запослених за време примене овог закона у складу са ст. 1. и 2. овог члана може извршити без посебних захтева и сагласности.
Изузетно од става 3. овог члана, повећање броја запослених на неодређено време у складу са ст. 1. и 2. овог члана до доношења акта о систематизацији усклађеног са актом о максималном броју запослених за 2016. годину врши се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.
То даље значи да је још увек неопходно поступати у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
Многи запослени у здравственим установама раде на одређено време дуги низ година.
Наведеним прописима њихово радно ангажовање је сведено на могућност замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка, односно за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта.
Сходно наведеном, бројним запосленима на одређено време је престао, односно престаће радни однос, а обављали су послове дуги низ година и стекли драгоцено радно искуство неопходно за функционисање здравствених установа и пружање здравствених услуга сходно начелима здравствене заштите.
Овом приликом Вас молимо да сагледате наведени проблем, нарочито на дефицитарним пословима и извршите све радње у циљу измене прописа који би омогућили да се сходно интенцији законодавца са тим запосленима закључи уговор о раду на неодређено време, а све у складу са Актом Владе о максималном броју запослених.
Прописима којима се онемогућава запошљавање, наведена одредба закона о раду је добила сасвим супротан смисао од оног што је законодавац желео постићи.
Оваквим нормирањем здравствене установе из Плана мреже могу остати без неопходног обученог кадра, који је и без накарадних прописа дефицитаран одласком запослених у иностранство. С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛАН ДОКУМЕНТ(.pdf)


Упућен ЗАХТЕВ за састанак око Апотекарских установа

Београд, 6.09.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
Државни секретар, проф. др Берислав Векић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, обраћамо Вам се са захтевом за одржавање састанка ради хитног решавања нагомиланих проблема везано за функционисање апотекарских установа, као и радно-правног и материјалног положаја запослених.
Синдикат је више пута слао дописе и непосредно на састанцима указивао на проблеме апотекарских установа.
Упркос јасно исказаним захтевима Синдиката, приступање решавању статуса апотекарских установа није отпочело.
Подсећамо Вас на јасан и недвосмислен став Синдиката да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору, као и на захтев да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)...
Упознати сте са чињеницом да се све више апотекарских установа због нелојалне конкуренције на тржишту налази у блокади. Поједине установе исплаћују запосленима минималне зараде, а поједине нису исплатиле исте и по више месеци.
Напомињемо још једном да има и случајева где се потпуно незаконито затварају апотекарске установе из Плана мреже, а на истом месту у склопу Домова здравља у сарадњи са локалним самоуправама издаје простор приватном сектору.
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и позив за разговоре на ову тему.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Влади упућен ЗАХТЕВ за повећање плата

Београд, 26.08.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА
                  У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за увећање плата ЗА 10% свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите.
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014), основица за обрачун и исплату плата умањена је за 10%.
Закључком Владе Републике Србије број 121-13723/2015-1 од 25.децембра 2015.године запосленима код корисника јавних средстава увећана је основица почев од плате за децембар 2015. године и износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање. Председник Владе Републике Србије Александар Вучић је више пута у средствима јавног информисања изнео да је републички буџет на крају августа 2016.године у суфициту од 20 милијарди динара, што је за 95 до 100 милијарди динара бољи резултат од планираног и најавио да ће запосленима у јавном сектору бити повећана плата. Министар финансија Душан Вујовић је потврдио наведено и изнео податак да је у јулу 2016. године реализован суфицит од 22 милијарде динара, а у августу до сада још 20 милијарди.
Са изнетог, сматрамо да су се стекли услови за повећање зарада запосленима у здравству и социјалној заштити у наведеном износу, јер свако повећање плата испод 7,8745% не би вратило плате запосленима на ниво који су имали пре умањења из 2014.године.
Подсећамо Вас на огромно незадовољство запослених неадекватним примањима, обзиром на послове које обављају, а који носе огромну одговорност. Напомињемо, да повећање минималне зараде мора пратити повећање плата свим запосленима, из разлога што ће се у супротном поједини послови административих радника сходно још увек важећој Уредби о коефицијентима... изједначити са минималном зарадом.
У том случају смањиће се и однос између најниже и највише плате у здравству који тренутно износи 1:3,4!?
Очекујемо хитно поступање Владе Републике Србије и подршку ресорних министарстава, сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Обавештење

Београд, 15.07.2016. године

ПОТПИСАН УГОВОР СА САВА ОСИГУРАЊЕМ. ПОПУСТ 30% САМО ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА
Обавештавамо Вас да је Синдикат закључио уговор о пословно-техничкој сарадњи са Сава осигурањем а.д.о. којим се одобрава попуст од 30% на премију осигурања по основу легитимисања чланском картом Синдиката или овереном и потписаном потврдом синдикалне организације.
Промотивном акцијом су обухваћени сви чланови нашег Синдиката и чланови њихових породица. Акцијом су обухваћени пакети аутокаско осигурања и комбинованог осигурања домаћинства.
Детаље промотивне акције можете видети у дописима у прилогу или кликом на иконицу Сава осигурања на нашој веб страници.
Обзиром да је у току сезона годишњих одмора, напомињемо да Сава осигурање нуди путно здравствено осигурање под најповољнијим условима, а наредних година очекујемо специјалне попусте и у овој врсти осигурања.
За све информације можете се обратити председнику ПОС-а, округа-града, председнику синдикалне организације, као и Стручној служби Синдиката.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

ПРЕУЗМИ СПИСАК ЕКСПОЗИТУРА(.pdf)

ПРЕУЗМИ ФЛАЈЕР ПРОМОТИВНЕ АКЦИЈЕ(.pdf)


Важно обавештење

Београд, 12.07.2016. године

МИНУЛИ РАД ЗАПОСЛЕНИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА СВЕ ГОДИНЕ ПРОВЕДЕНЕ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Након вишемесечних преговора репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите у Републици Србији, на данашњем састанку у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, постигнута је сагласност у вези исплате минулог рада запосленима у складу са Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Републици Србији.
То даље значи да ће ОД ПЛАТЕ ЗА ЈУН 2016. ГОДИНЕ БИТИ ОБРАЧУНАТ И ИСПЛАЋЕН МИНУЛИ РАД ЗА СВЕ ГОДИНЕ РАДА ПРОВЕДЕНЕ У РАДНОМ ОДНОСУ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
Такође, постигнута је сагласност да мишљење Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији везано за исплату минулог рада буде прослеђено свим установама.
Захваљујемо чланству на исказаном стрпљењу и подршци.
Синдикат ће и надаље спроводити интензивне активности ради заштите и унапређења радно-правног и материјалног положаја запослених.
У прилогу овог обавештења можете погледати мишљење наведене комисије.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

ПРЕУЗМИ МИНУЛИ РАД - МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ(.pdf)


Обавештење

Београд, 7.07.2016. године

Обавештавамо Вас да је данас 07.07.2016.године одржан састанак у Министарству здравља коме су присуствовали чланови преговарачког тима Валде Републике Србије у пуном саставу и представници репрезентативних синдиката потписника Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Вођени су преговори поводом измена и допуна наведеног уговора, односно исправка техничке грешке у члану 91., као и уподобљавање члана 129. са позитивним прописима.
Преговарачки тимови су постигли сагласност, а измене ПКУ ће ступити на снагу по формирању Владе Републике Србије и обављању техничких ствари неопходних за спровођење изнетог.
Напомињемо да права запослених гарантована ПКУ ОСТАЈУ НЕПРОМЕЊЕНА.
О даљим активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


Обавештење

Београд, 1.06.2016. године

На иницијативу нашег Синдиката у петак, 27.маја 2016. године одржан је састанак у Министарству здравља коме су присуствовали проф. др Берислав Векић и шеф кабинета министра здравља Никола Пандрц и представници нашег синдиката из специјалних болница из Сијаринске Бање, Врањске Бање, Соко Бање, Нишке Бање и Рибарске Бање.
Разговарано је о могућности приватизације бања.
Представници министарства су изнели чврсте гаранције да без сагласности Министарства здравља није могуће било коју бању приватизовати, као и да је од стране Министарства здравља и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предата иницијатива Влади Републике Србије да се бање изузму из процеса приватизације који је у току.
Министарство здравља је дало сагласност да се изврши приватизација Куршумлијске Бање и Бање Златар.
Изнет је предлог да приватизација буде реализована кроз јавно - приватно партнерство у ком би држава задржала већинско власништво над бањама.
О овом питању Републички одбор Синдиката ће заузети став, по предходно прибављеном мишљењу чланства запосленог у бањама.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


Обавештење о изабраним представницима Синдиката

Београд, 30.05.2016. године

Обавештавамо Вас да су на 2. Конгресу Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије изабрани следећи органи:

 1. за председника Синдиката – др Зоран Савић
 2. за чланове Надзорног одбора Синдиката: Весна Авдић, Ирена Алексић, Гордана Прековић, Борка Николић и Иван Јаковљевић
 3. за чланове Статутарног одбора Синдиката: Предраг Вујаклија, Мирољуб Милошевић, Наташа Флорин, Јован Хрњаковић, Даница Ђуричић, Драгана Јовановић и Зоран Тасић.
Конгрес је верификовао избор чланова Републичког одбора Синдиката новог сазива кога чини: Зоран Савић, Дуња Циврић, Дарибор Стјепановић, Стево Малић, Љубинко Илић, Дејан Добрић, Радмила Обреновић, Предраг Јовановић, Ненад Коругић, Сергеј Лазаров, Јасмина Милошевић, Миломир Михајловић, Милосав Николић, Верица Пауновић, Рада Петровић, Весна Поповић, Милена Николић, Јовица Васић, Мирослав Пешић, Милисав Стојковић, Митко Брајић, Саша Ђапић, Топлица Динић, Горан Тошовић, Миодраг Стојковић, Миле Станковић, Бојан Шарчевић, Саша Коцић, Миодраг Живадиновић, Игор Јошић, Зоран Радуловић, Ненад Аритоновић, Милан Попов, Златан Елек, Драган Милошевић, Славиша Ђорђевић, Дејан Димитријевић, Небојша Стоиљковић, Драган Трипковић, Драгослав Ћирић и Сретен Трајковић.
Такође, Конгрес је именовао за Секретара Синдиката Јелену Говедарицу.
Синдикат жели изабраним представницима успешан рад.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


Почео 2. Конгрес Синдиката

Београд, 26.05.2016. године

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије Зоран Савић изјавио је данас да је Синдикат у протеклих пет година радио добро и постигао значајне резултате.
Отворивши Други Конгрес у Дворани Дома синдиката, Савић је рекао да је Синдикат, радећи у тешким условима, био конструктиван социјални партнер са представницима власти, залажући се за бољи материјални и социјални положај запослених у здравству и социјалној заштити Србије.
„Залагали смо се за социјални дијалог и учествовали у бројним преговорима око побољшања стања у здравству, али смо били и приморани да организујемо многе протесте, штрајкове упозорења и штрајкове, како би натерали власт да поштује реч синдиката“, нагласио је Савић.
Наш синдикат је успео да закључи повољне колективне уговоре у великом броју здравствених центара, покретао иницијативе пред Уставним судом, потписао два Посебна колективна уговора за ту област.
„Сада нам предстоји борба за платне групе и платне разреде, најављену рационализацију и бољи материјални и социјални положај свих запослени у здравству“, закључио је Савић.
Пожелевши успешан рад Конгреса, председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да је иза нашег синдиката пет година борбе и тешког периода.
„Током бројних посета здравственим установама и разговора са здравственим радницима широм Србије, чуо сам само у суперлативима о вашем синдикату, што сведочи да сте добро радили свој посао“, истакао је Орбовић.
И у наредном периоду вам предстоји борба за повећање зарада запосленима у здравству, али и свим радницима у Србији, за шта се и Савез стално залаже.
„Здравствени радници то заслужују, јер је ваша одговорност велика. А, наш је интерс да здравство добије довољно средства да може да пружи услуге свим грађанима Србије“.
Према његовим речима, лепо је чути да здравство добија савремене апарате, „али морамо указати да велики број здравствених радника одлази у иностранство“.
„То је непримерено за Србију, која улаже у њихово образовање, а они су приморани да траже пристојан живот ван граница наше земље“, указао је председник Орбовић.
„Наставите вашу борбу, а Савез самосталних синдиката Србије ће увек бити уз вас“, поручио је председник Орбовић.
На Конгресу, који наставља са радом, присуствују и потпредседници СССС Душко Вуковић и Милан Грујић, помоћник министра рада Зоран Лазић, државни секретар у Министарству здравља Берислав Векић, као и гости из иностранства.
Берислав Векић је указао на добру и кооперативну сарадњу тог синдиката и министарства у протекле две године.
„Економске реформе, рационализација и раст привреде омогућиће да и здравство буде боље и успешније“, поручио је Векић.

Обавештење

Београд, 24.05.2016. године

Обавештавамо Вас да је Уставни суд донео Одлуку којом се утврђује да Правилник о организацији и систематизацији послова ДЗ Ваљево у деловима којима су утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених није у сагласности са законом.
У образложењу се наводи између осталог да је оспореним Правилником ДЗ Ваљево самостално утврдио коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених.
Дакле, ДЗ Ваљево није имала овлашћење да самостално својим актом (Правилником о организацији и систематизацији послова) утврди коефицијенте за обрачун и исплату плата запослених из разлога што су коефицијенти утврђени Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама која је донета на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама.
Запослени у здравственим установама за свој рад примају плату коју чини производ основице и коефицијента утврђеног актом Владе (Уредбом) и која се као накнада за обављени рад запосленима, НЕ МОЖЕ ИСПЛАЋИВАТИ ПРЕМА ПРАВИЛНИЦИМА, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ПРЕМА ЗАКОНУ О ПЛАТАМА И ОДГОВАРАЈУЋОЈ УРЕДБИ!!!
У прилогу овог обавештења можете погледати Одлуку Уставног суда у целости.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)
ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ УСТАВНОГ СУДА(.pdf)


Обавештење

Београд, 13.05.2016. године

Због великог интересовања чланства и запослених у делатности социјалне заштите објављујемо део усаглашених мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији која су сходно договору са састанка одржаног у Министарству рада требала да буду послата ка свим установама социјалне заштите.
Синдикат континуирано наставља активности у циљу да се и остала усаглашена мишљења Комисије проследе ка свим установама социјалне заштите.
О свим питањима и активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити.
У прилогу овог обавештења, можете видети мишљења наведене комисије везано за исплату јубиларне награде, накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада, као и накнаду трошкова за време проведено на службеном путу y земљи.

ПРЕУЗМИ МИШЉЕЊЕ 1(.pdf)
ПРЕУЗМИ МИШЉЕЊЕ 2(.pdf)
ПРЕУЗМИ МИШЉЕЊЕ 3(.pdf)


Информација са састанка у Министарству рада

Београд, 4.04.2016. године

На захтев нашег Синдиката одржан је састанак у Министарству рада коме су поред представника репрезентативних синдиката у делатности социјалне заштите, присуствовали представници наведеног министарства и директори појединих установа социјалне заштите.
На састанку су разматрани захтеви Синдиката који су и били повод за одржавање састанка.
Синдикат је исказао огромно незадовољство непоштовањем права запослених која су прописана ПКУ за делатност социјалне заштите и опстукцијом рада Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији од стране представника Министарства за рад.Инсистирано је да се права запослених морају строго поштовати и указано да ћемо у супротном бити принуђени да неспорна потраживања запослених остваримо у судском поступку.
Синдикат је захтевао и једнократну новчану помоћ, као и давање сагласности за додатно радно ангажовање запослених до броја који је одобрен позитивним прописима.
Закључак са састанка је да ће се одблокирати рад Комисије и усаглашена мишљења бити послата свим установама социјалне заштите, изузев мишљења за минули рад (које је неспорно).
Помоћници министра су изнели да се ради на побољшању материјалног положаја запослених у социјалној заштити и да ће једнократна помоћ бити одобрена чим се за то стекну услови.
Поступак за добијање сагласности за додатно радно ангажовање запослених је покренут и очекујемо његову реализацију.
Синдикат ће наставити активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених.

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ(.pdf)


Усвојен захтев Синдиката

Београд, 28.03.2016. године

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
Број: сл. /2016-09
Датум: 18.03.2016.године

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Позив на састанак - радно-правни и материјални положај запослених у социјалној заштити

Поводом вашег захтева 55/16 од 15.03.2016. године и захтева Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије број: број: 088 од 01.03.2016. године, којим се тражи одржавање састанка са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како би се кроз социјални дијалог размотрио и разрешио радно-правни и материјални положај запослених у социјалној заштити, позивамо вас, на састанак који ће се одржати са представницима оба репрезентативна синдиката у области социјалне заштите, дана 01. априла 2016. године, у Министарству, Немањина бр. 22-26, канцеларија 20, спрат II, Ц крило, са почетком у 13,00 часова.
С поштовањем


ПРЕУЗМИ ПОЗИВ(.pdf)


Захтев - Апотекарске установе

Београд, 22.03.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
У складу са закључком Републичког одбора Синдиката, одржан је састанак овлашћених представника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, а присутни су били и овлашћени представници синдикалних организација Домова здравља који у свом саставу имају апотеке. На састанку су отворена и разматрана бројна питања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама, као и статус апотекарских установа.
Закључено је да се радно-правни и материјални положај запослених нагло урушава, иако је Синдикат годинама уназад указивао на проблеме који су и данас актуелни. Исказано је огромно незадовољство Предлогом Закона о апотекарској делатности који је усвојен од стране Скупштине Фармацеутске коморе Србије као полазна основа за јавну расправу.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа.
Са изнетог, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, као и решавања статуса апотекарских установа, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

З А Х Т Е В А

 1. Да се ни под којим условима не спроводи поступак приватизације апотекарских установа у државном сектору
 2. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
 3. Дефинисање начина финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима
 4. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
 5. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
 6. Да се појача контрола надлежних инспекцијских органа у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор
 7. Утврђивање јединствене цене лекова
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и позив за разговоре на ову тему.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сви модели приватизације који су прописани Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015, 20/2016 (Аутентично тумачење)) су апсолутно неприхватљиви за наш Синдикат. Уколико би се приватизовале апотекарске установе у државном сектору, то би несумњиво значило да се укида Уставом гарантовано право да свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља, из разлога што власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит.
Апотеке у државном сектору послују у отежаним условима из разлога апсолутно неравноправне тржишне утакмице са приватним сектором.
Због тога је неопходно да се по хитном поступку изради План мреже апотека, како би се спречило даље отварање апотека без икаквог плана и реда, што урушава апотекарске установе у државном сектору.
Синдикат предлаже два начина за решавање финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима и то:
 • да оснивач у целости пренесе средства за све запослене који раде у овим организационим јединицама или
 • да РФЗО у целости пренесе средства за све запослене у овим организационим јединицама Државне апотеке су осниване од стране општине, односно града, због општег интереса и пружања фармацеутске здравствене заштите грађанима, а не због остваривања профита.
С тога су апотеке у државном сектору отваране и на местима где не могу да остваре профит, а њихово затварање би онемогућило доступност лекова грађанима и довело до незадовољства и нарушавања њиховог здравља.
Власницима приватног капитала једини мотив је профит, из због тога не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да исти остваре, док је оснивач апотекама у државном сектору пружање фармацеутске здравствене заштите наметнуо као обавезу и у оним местима које се налазе у руралним и удаљеним подручјима, у којима није могуће ни под којим условима остварити добит. Из тог разлога, предлажемо да део средстава за финансирање оваквих апотека обезбеди оснивач или РФЗО.
У циљу доступности фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, захтевамо да се увећа проценат марже на најмање 20%, што представља минимум неопходних средстава ради остварења наведеног циља.
На апотеке у државном сектору примењује се Закон о јавним набавкама, док приватне апотеке немају обавезу расписивања тендера, што државне апотеке доводи у неравноправну тржишну утакмицу. Напомињемо да смо Народној скупштини Републике Србије већ подносили захтев за доношење Закона о апотекарству који би у целости регулисао сферу апотекарства у Републици Србији, а све у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.
У апотекама, у државном сектору, постоји потпуна контрола и евиденција утрошака лекова и материјалних средстава.
Ширењем мреже апотека које ће бити потписнице уговора са РФЗО, без претходно дефинисаних критеријума и мерила, може довести до озбиљних социјалних проблема у смислу вишка запослених у државним апотекама, као и до озбиљних проблема у снабдевању лековима.
У условима нелојалне конкуренције, непостојања законског уређења у сфери апотекарства, као и недовољног надзора рада апотека у приватној својини од стране надлежних државних органа, обезвређује се улога апотека у државној својини у обављању фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу.
Синдикат је заузео јединствен став да је неопходно да се појача контрола надлежних инспекцијских органа због пуштања у промет нерегистрованих лекова и вршења недозвољених здравствених услуга у приватним апотекама (лабораторијске услуге, вађење крви и др.)
Овим путем желимо да укажемо да је исказана велика подршка запосленима у Апотеци Панчево да истрају у својим захтевима и биће им пружена сва неопходна помоћ у даљим синдикалним активностима.
Напомињемо да има и случајева где се потпуно незаконито затварају апотекарске установе из Плана мреже, а на истом месту у склопу Домова здравља у сарадњи са локалним самоуправама издаје простор приватном сектору.
Најоштрије осуђујемо овако бахат однос пре свега према запосленима и апотекарским установама у државном сектору. Зарад нечијег личног интереса, урушава се План мреже здравствених установа.
Такође, указујемо да након што са терена пристигну примедбе, Синдикат ће извршити сублимацију свих примедби везано за Закон о апотекарској делатности, а након тога исте упутити Фармацеутској комори Србије.
С обзиром на наведено, очекујемо да наведене захтеве узмете у разматрање у циљу заштите свих грађана, ефикасног обављања фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу и заштите свих запослених у апотекарским установама.

Достављено: Фармацеутској комори Србије

С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Захтев за измену Уредбе

Београд, 21.03.2016. године

Министар, асс. др Златибор Лончар
ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам се обраћа са захтевом за измену Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник PC", бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) за запослене у Заводима и службама хитне медицинске помоћи.
Наведено се односи на медицинске сестре/техничаре хитне медицинске помоћи како би се омогућило да наведени запослени у овим службама имају исти коефицијент и створио законски основ да се достигнути ниво права запосленима задржи.
Напомињемо да смо Вам већ упутили захтев за измену наведене уредбе о коефицијентима за возаче хитне медицинске помоћи.
Синдикат очекује да ће се на овај начин сачувати постојеће плате и достигнути ниво права свих запослених у наведеним службама до почетка примене Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Очекујемо Ваше поступање no исказаном захтеву и хитну измену Уредбе.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Хитан састанак са министром Вулином !

Београд, 15.03.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ РЕШАВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Пододбор за социјалну заштиту као највиши орган Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије за делатност социјалне заштите на седници одржаној 11.03.2016.године разматрао je радно-правни и материјални положај запослених.
Због непоштовања права утврђених ПКУ за социјалну заштиту, незадовољавајућег радно-правног и материјалног положаја запослених, Пододбор je закључио да je неопходно да се пo хитном поступку одржи састанак са министром Александром Вулином лично.
Овим поводом Синдикат

ЗАХТЕВА

 1. Поштовање права утврђених Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Републици Србији ("Службени гласник PC", бр. 11/2015) и престанак опструирања рада Комисије за праћење и примену наведеног уговора,
 2. Исплату једнократне помоћи запосленима у износу од 7.000,00 динара,
 3. Давање сагласности за повећање броја запослених на неодређено време до броја утврђеног ОДЛУКОМ о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Службени гласник PC", бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Комисија за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији je на седницама усагласила ставове и израдила тачно десет мишљења од којих je само једно послато подносиоцу захтева за тумачење наведеног уговора и то на изричит захтев заштитника грађана.
Сва остала мишљења се налазе и no више месеци у Министарству за рад, уз образложење да се не могу послати установама социјалне заштите из разлога што таква средства нису планирана у буџету PC.
Иако смо више пута поновили да je предмет рада Комисије давање мишљења, a не планирање средстава у буџету, која средства су морала бити требована даном потписивања ПКУ за социјалну заштиту, до дана сачињавања овог дописа представници Министарства за рад који су именовани у Комисију нису предузели ниједну радњу у складу са оним што je раније договорено са помоћником министра за рад Зораном Лазићем.
Само из разлога коректног и професионалног поступања помоћника министра Зорана Лазића, Синдикат овим поводом још увек није предузео радикалније активности.
Синдикат Вам се још једном обраћа са захтевом за исплату једнократне помоћи запосленима у социјалној заштити чије je просек плата нижи од просека плата оних запослених у јавном сектору којима je тај вид помоћи одобрен и исплаћен. Сматрамо да Влада Републике Србије има исти став према свим запосленима и да запослени у делатности социјалне заштите неће бити изузетак.
Указујемо Вам и на чињеницу да у појединим установама социјалне заштите постоји мањи број запослених од оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину.
Обзиром да je још увек неопходна сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, a да корисник јавних средстава молбу за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места и за одобравање додатног радног ангажовања подноси надлежном министарству да се број запослених повећа највише до утврђеног максималног броја запослених, молимо да се инсистира да се процедура убрза и потребна сагласност одобри установама социјалне заштите које имају такву потребу.
Са изнетог, Синдикат захтева хитан састанак, како бисмо вођењем социјалног дијалога решили круцијалне проблеме запослених.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року у времену које Вама одговара.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)


Важно обавештење

Београд, 14.03.2016. године

УСВОЈЕН ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ВЕЗАНО ЗА ИСПЛАТУ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА

Републички фонд за здравствено осигурање је одговорио на допис Синдиката број 41/16 од 02.03.2016. године који се односи на захтев Синдиката за исплату јубиларних награда запосленима у складу са ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
РФЗО је потврдио да ће поступити у складу са захтевом Синдиката и дописима Министарства здравља и да ће се средства за исплату јубиларних награда запосленима исплаћивати у складу са ПРОСЕКОМ ЗАРАДЕ ИЗ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА ИЗ ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ.
Захваљујемо чланству на исказаној подршци и стрпљењу, а надлежним државним органима на уважавању оправданог захтева Синдиката.
У прилогу овог обавештења можете видети допис који је РФЗО упутио председнику нашег Синдиката, као и допис који је РФЗО упутио свим филијалама и Покрајинском фонду.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

ПРЕУЗМИ ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ(.pdf)

ПРЕУЗМИ ДОПИС РФЗО(.pdf)


Информација са састанка представника
Aпотекарских установа

Београд, 11.03.2016. године

У складу са закључком Републичког одбора Синдиката у четвртак, 10. марта 2016. године, одржан је састанак председника синдикалних организација апотекарских установа у Републици Србији, а присутни су били и председници синдикалних организација Домова здравља који у свом саставу имају апотеке.
На састанку су отворена и разматрана бројна питања радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама, као и статус апотекарских установа.
Исказано је огромно незадовољство Предлогом Закона о апотекарској делатности који је усвојен од стране Скупштине Фармацеутске коморе Србије као полазна основа за јавну расправу.
Став Синдиката је јасан и недвосмислен, апсолутно смо против приватизације апотекарских установа. Уколико би се апотекарске установе приватизовале на начин како је предложено наведеним законом, несумњиво би се даље урушио радно-правни и материјални положај запослених у апотекарским установама.
Синдикат захтева измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
Исказана је велика подршка запосленима у Апотеци Панчево да истрају у својим захтевима и биће им пружена сва неопходна помоћ у синдикалним активностима.
Након што са терена пристигну примедбе, извршиће се сублимација свих примедби везано за Закон о апотекарској делатности, а након тога исте ћемо упутити Фармацеутској комори Србије.
Синдикат ће наставити са активностима везаним за очување радно-правног и материјалног положаја запослених у апотекарским установама и тим поводом се обратити надлежним државним органима.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)


Јубиларне награде по ПКУ !

Београд, 3.03.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за поштовање одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 1/2015) у делу који прописује право запослених на исплату јубиларних награда.
Чланом 105. став 6. прописано је да исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.
Републички фонд за здравствено осигурање за ову намену је у читавој 2015. години пребацивао мање новчаних средстава здравственим установама од оних која су прописана наведеним чланом.
Дакле РФЗО је неовлашћено сам тумачио члан 105. став 6. ПКУ на штету запослених, на начин да је здравственим установама, а тиме и запосленима исплаћиван просек зараде исплаћен у новембру 2014. године, дакле износ од 60.982,00 динара, а не просек зараде исплаћен у децембру 2014. године који износи 68.739,00 динара. На овај начин запослени који је у 2015.години стекао право на исплату јубиларне награде за 30 година рада проведених у радном односу примио је 11.635,50 динара мање него што је предвиђено ПКУ. У 2016.години послодавац је у обавези да исплати јубиларну награду у складу са просечном зарадом исплаћеном у децембру 2015.године која износи 70.763 динара, а РФЗО пребацује средства у далеко нижем износу од 60.913,00 динара.
Подсећамо да је Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ дала тумачење број 110-00-00155/2015-05 од 08.фебруара 2016. године којим се потврђује да се јубиларна награда запосленима за 10, 20, 30 и 35 година рада проведених у радном односу исплаћује у складу са просеком зараде из децембра месеца претходне године, независно од тога када се статистички подаци о заради објављују. Наведена комисија је искључиво надлежна за тумачење ПКУ, а наведено аутентично тумачење је својом садржином везано за норму која је донета и ступила на снагу, те се сходно томе ово тумачење примењује од дана ступања на снагу ПКУ, о чему је Комисија такође заузела став.
Упркос свему наведеном, РФЗО и даље поступа супротно одредби ПКУ и наведеном тумачењу које је његов саставни део и пребацује новчана средства здравственим установама у складу са просеком зараде за новембар месец предходне године.
У евентуалним судским поступцима за наплату разлике неспорних потраживања запослених све трошкове би сносио послодавац, односно здравствена установа, а то даље може урушити здравствени систем.
Очекујемо Ваше хитно поступање сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката, како би се у најкраћем могућем року исправила неправда према запосленима.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Обавештење

Београд, 17.02.2016. године

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У СКЛАДУ СА ПРОСЕКОМ ИЗ ДЕЦЕМБРА

Обавештавамо Вас да је Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ дала мишљење број 110-00-00155/2015-05, којим се потврђује да се јубиларна награда запосленима за 10, 20, 30 и 35 година рада проведених у радном односу исплаћује у складу са просеком зараде из статистичких података из ДЕЦЕМБРА МЕСЕЦА ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ независно од тога када се подаци о заради објављују.
Подсећамо да просечна зарада по запосленом исплаћена у децембру 2015.године износи 70.763,00 динара.
У прилогу овог обавештења можете видети наведено мишљење Комисије, као и податак о просечној заради у децембру 2015. године који је објављен у Службеном Гласнику Републике Србије.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)
ПРЕУЗМИ МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ(.pdf)
ПРЕУЗМИ ПРЕГЛЕД ДЕЦЕМБАРСКИХ ЗАРАДА(.pdf)

Још једна победа Синдиката !!!

Београд, 12.02.2016. године

ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИ СУ ПРИМИЛИ ВИШЕ ЗАРАДА У ЈЕДНОМ МЕСЕЦУ БИЋЕ РЕФУНДИРАН ”СОЛИДАРНИ ПОРЕЗ”

Обавештавамо Вас да је након више од две године од предузимања активности Синдиката везано за увођење ”солидарног пореза” у делатности здравства и социјалне заштите, Влада Републике Србије донела закључак којим се омогућава повраћај незаконито наплаћеног износа пореза. Подсећамо да је наш Синдикат први предузео активности и указао на неправилности до којих је довео овако накарадан закон.
Указујемо још једном да је Синдикат 12.02.2014. године ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("Службени гласник РС", бр. 108/2013) СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ.
Овим поводом, Уставни суд се још увек није огласио.Несумњиво је да је спорни закон у целости неуставан.
Запослени којима је Пореска управа обрачунала и наплатила порез који се односи на обједињене закаснеле исплате плата у једном месецу, које збирно прелазе износ од 60.000,00 динара, могу да ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНОЈ ПОРЕСКОЈ УПРАВИ И НОВАЦ ЋЕ ИМ БИТИ ВРАЋЕН!
Са поносом истичемо да је наш Синдикат извојевао још једну победу и успео да заштити наше чланове и све запослене у јавном сектору који су били оштећени применом наведеног закона.
Синдикат ће и надаље бити први у предузимању активности у циљу заштите права запослених.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Обавештење о спроведеном штрајку упозорења

Београд, 4.02.2016. године

Према достављеним извештајима органа синдиката са терена, једночасовни штрајк упозорења је наишао на велики одзив чланства и свих запослених у делатности здравства и социјалне заштите.
Окупљањем запослених у установама и читањем обавештења, јасно и недвосмислено је изражено велико незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору који умањује права запослених која су прописана Законом о раду.
Исказана је велика подршка Синдикату да истраје у својим синдикалним активностима на очувању радно-правног и матријалног положаја запослених и очувању достојанства запослених.
Дата је и пуна подршка органима Синдиката да се наставе раније предвиђене синдикалне активности уколико се не испуне оправдани захтеви Синдиката и уруши достигнути ниво права запослених.
Активности Синдиката су пренете и у бројним средствима јавног инфомисања.
Подсећамо да ће се сутра, 05.02.2016.године одржати састанак са представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе, министром Кори Удовички са сарадницима поводом спорног закона. Састанак са премијером Александром Вучићем је заказан за суботу, 06.02.2016.године, када ће се одржати и седница СЕС-а.
О исходу преговора и даљим активностима Синдиката, благовремено ћемо Вас обавестити.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Ургенција за хитно поступање

Београд, 4.02.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ:
УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ, ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЈШЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам још једном указује на незакониту исплату плата запосленима са најнижим примањима у делатности здравства и социјалне заштите.
Запосленима чија је основна нето плата за пуно радно време била нижа од 25.000 динара, исплаћена је иста плата као и за прошлу годину, односно овим запосленима није исплаћено Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) предвиђено увећање за 3%.
Указујемо још једном даје Влада Републике Србије 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим се увећава основица запосленима почев од плате за децембар 2015. године, и износи - нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.
Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет група послова у социјалној заштити — што представља трећину запослених, остали су без обећаног повећања плата.
Председник Владе Републике Србије је више пута у средствима јавног информисања потврдио да су тврдње нашег синдиката основане и да је неопходно повећати плате свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите за 3%, а не само оним запосленима којима је нето плата виша од 25.000,00 динара.
Дакле запосленима са овим примањима, плата је до децембра 2015.године исплаћивана по основици која износи — нето 2.631,35 динара колико је износила пре ступања на снагу закона, а сада би применом позитивних прописа плата морала да ее обрачунава по основици коjа износи 2710.29 динара. а не 2.439,27 динара колико је прописано наведеним закључком Владе.
Захтевамо да се изврши измена наведеног закључка Владе Републике Србије, на начин да се омогући да се запосленима ретроактивно исплати разлика у плати-заради за децембар 2015. године за све запослене, као и за јануар 2016.године за запослене чија је основна нето плата за пуно радно време била нижа од 25.000 динара.
Указујемо још једном да је трећина запослених са најнижим примањима остала без законом гарантованог повећања плата за 3%.
Очекујемо хитно поступање Владе, ресорних министарстава, као и РФЗО сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката, како би се у најкраћем могућем року исправила неправда према запосленима.
С поштовањем,
Председник, др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ УРГЕНЦИЈУ(.pdf)

Саопштење поводом штрајка упозорења

Београд, 2.02.2016. године

Поводом информација које су се појавиле у средствима јавног информисања о томе да су уважени захтеви синдиката везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору, обавештавамо Вас да je неопходно спровести синдикалне активности поводом штрајка упозорења заказаног за 03.02.2016.године у складу са донетом одлуком РОС-а.
Репрезентативни синдикати јавних служби су одржали конференцију за штампу на којој je потврђено да ће се штрајк упозорења одржати сутра у складу са раније донетим одлукама.
У Синдикат je пристигла измењена верзија Нацрта Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Наведена верзија садржи значајне измене и одредбе о којима раније није било разговора.
Тим поводом, у четвртак 04.02.2016.године, одржаће се састанак министра за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички са представницима репрезентативних синдиката јавних служби.
Заказан je и састанак са председником Владе Републике Србије Александром Вучићем у суботу 06.02.2016.roдине, када ће бити одржана и седница СЕС-а.
У зависности од резултата разговора са председником Владе Александром Вучићем, надлежни органи Синдиката ће разматрати одлуку о евентуалној обустави планираних синдикалних активности.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Штрајк упозорења у среду

Београд, 1.02.2016. године

Влада Републике Србије, Председник, Александар Вучић
Министарство здравља , Министар, асс. др Златибор Лончар
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања , Министар, Александар Вулин
Министарство државне управе и локалне самоуправе , Министар, Кори Удовички

На основу члана 2.,3.,4. и 5. Закона о штрајку ("Службени лист СРЈ", бр. 29/96, "Службени гласник РС", бр. 101/2005, 103/2012) и Одлуке Републичког одбора Синдиката бр. 11/16 од 27.01.2016. године о организовању штрајка упозорења запослених у установама здравства и социјалне заштите у Републици Србији, Председништво Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије спроводи

ОДЛУКУ О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

 1. Штрајк УПОЗОРЕЊА запослених организује се ради испуњавања следећег захтева: :

  ПОВЛАЧЕЊА ИЗ ПРОЦЕДУРЕ НАЦРТА ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ УКОЛИКО НЕ БУДУ ПРИХВАЋЕНИ ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА

 2. Штрајк упозорења запослених одржаће се у среду 03.02.2016. године у времену од 11 до 12 сати, уз поштовање минимума процеса рада.
 3. Штрајк упозорења испољава се прекидом рада, окупљањем запослених у установи и читањем обавештења.
 4. Штрајкачки одбор чине чланови Председништва Синдиката који воде штрајк и заступају интересе запослених.
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ(.pdf)

Обавештење

Београд, 1.02.2016. године

U Синдикат je пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката и да је Влада Републике Србије донела тражени закључак

Након упућеног захтева Синдиката Влади Републике Србије и ресорним министарствима како би се запосленима у делатности здравства омогућила исплата плате за оне установе којима се рачун налази у блокади, у Синдикат је пристигло обавештење Министарства здравља да је поступљено по захтеву Синдиката и да је Влада Републике Србије донела тражени закључак. Овом приликом желимо да искажемо захвалност надлежним државним органима за благовремено поступање и уважавање оправданог захтева Синдиката.
Синдикат ће и надаље предузимати активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених. У прилогу можете погледати обавештење Министарства здравља упућено нашем Синдикату.
Овом приликом желимо да искажемо захвалност надлежним државним органима за благовремено поступање и уважавање оправданог захтева Синдиката.
Синдикат ће и надаље предузимати активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја запослених.
У прилогу можете погледати обавештење Министарства здравља упућено нашем Синдикату.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

ПРЕУЗМИ ДОПИС МИНИСТАРСТВА(.pdf)

Саопштење

Београд, 28.01.2016. године

РОС донео одлуку о организовању штрајка упозорења уколико се не уваже захтеви синдиката везано за Закон о систему плата запослених у јавном сектору

Обавештавамо Вас да је Републички одбор Синдиката донео одлуку да се одржи једносатни штрајк упозорења уколико се не уваже захтеви Синдиката везано за предложени текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Уколико се захтеви Синдиката не уваже, Штрајк упозорења ће се одржати у среду 03. фебруара 2016. године у периоду од 11 до 12 часова.
Подсећамо да су репрезентативни синдикати јавног сектора упутили председнику Владе Републике Србије захтев за одржавање састанка поводом наведеног закона.
Уколико се састанак не одржи, односно не дође до прихватљивог решења, Синдикат ће у складу са законом, у понедељак предати надлежним државним органима документацију о одржавању штрајка упозорења.
Сходно постигнутом договору, исто ће учинити и сви остали репрезентативни синдикати јавних служби.
Не пристајемо на даље умањивање права запослених!
Позивамо чланство и све запослене у делатности здравства и социјалне заштите да узму учешће у активностима Синдиката, као и све запослене које ће овакав накарадни неолиберални закон у потпуности дискриминисати и додатно погоршати радно-правни и материјални положај.
О исходу преговора, уколико их буде, благовремено ћемо Вас обавестити.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Захтев за састанком поводом Закона о платама

Београд, 26.01.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА ПОВОДОМ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Поштовани,
Репрезентативни синдикати јавног сектора обраћају Вам се са захтевом за одржавање састанка поводом Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени текст. Запосленима је оспорено право пре свега на минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду, накнада трошкова за исхрану, право на регрес за коришћење годишњег одмора...
Напомињемо да ће се укидањем наведених права запослених, плате запослених драстично умањити. Подсећамо да је запосленима у 2015. години већ смањена плата за 10%. Апсолутно је неприхватљиво свако додатно умањење ионако ниских плата.
Уколико Влада Републике Србије усвоји текст закона који умањује достигнути ниво права запослених која су гарантована Законом о раду и колективним уговорима, синдикати јавног сектора ће бити приморани да предузму радикалнији вид синдикалних активности.
Са изнетог, Синдикати очекују да исказани захтев узмете у разматрање но хитном поступку и у најкраћем могућем року закажете састанак на коме бисмо Вам непосредно указали на оправдане захтеве репрезентагивних синдиката јавног сектора и дошли до прихватљивог решења које би било у интересу свих.

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)

Саопштење поводом Закона о систему
плата запослених у јавном сектору

Београд, 22.01.2016. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да на седници Социјално-економског савета која је одржана 21.01.2016.године, није постигнута сагласност везано за текст Закона о систему плата запослених у јавном сектору.
Након вишемесечних преговора радне групе СЕС-а за израду наведеног закона и постизања сагласности везано за кључна питања радно-правног и материјалног положаја запослених, министар финансија Душан Вујовић није дао сагласност на предложени тескт.
Наиме, наведени министар је оспорио пре свега права запослених на минули рад, накнаду зараде у складу са Законом о раду...
Министар је након свог излагања рекао да неће дозволити остваривање права утврђених Законом о раду и поручио присутнима:”ВИ НАЂИТЕ ДРУГУ ДРЖАВУ.”
Није нам познато на основу којих законских овлашћења један министар финансија може оспорити текст предлагача закона чији је министар истовремено и потпредседник Владе Републике Србије и на основу чега поручује запосленима да траже другу државу.
Зар је мало младих, школованих људи попут лекара и медицинских сестара и техничара напустило Републику Србију?
Очигледно није, јер нас министар финансија отворено тера да напустимо земљу.
Можда ће у том случају буџет бити у складу са захтевима Светске банке.
Напомињемо да ће се укидањем права запослених на минули рад и накнаду зараде у складу са Законом о раду, плате запослених драстично умањити.
Зар је министар заборавио прошлогодишње смањење плата за 10%?
Не пристајемо на додатно умањење ионако малих плата.
Уколико Влада Републике Србије усвоји текст закона који умањује права запослених, синдикати јавног сектора ће организовати протесте и ступити у штрајк!!!
Ово су данас на конференцији за новинаре поручили представници синдиката јавног сектора.
У току следеће недеље биће одржане седнице органа синдиката јавних служби на којима ће се донети потребне одлуке, а потом и дати инструкција чланству о даљим активностима Синдиката.

Захтев за доношење закључка

Београд, 22.01.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Минитсар Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ KAKO БИ СЕ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ОМОГУЋИЛА ИСПЈЛАТА ПЛАТЕ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за доношење новог закључка Владе Републике Србије како би се омогућила исплата запосленима који нису примили зараду-плату(аконтацију) за јануар 2016. године, као ни путне трошкове за исти месец, у здравственим установама које се налазе у блокади.
Наиме, као што Вам je познато, рачун појединих здравствених установа je у вишемилионској блокади дужи временски период и нема назнака када и да ли ће се исти бити одблокирани.
Запослени ни на који начин нису одговорни за наведено стање, a своје радне обавезе извршавају благовремено, савесно и професионално, како би се грађанима пружила здравствена заштита у складу са законом.
Синдикат захтева да се изнађе решење којим би запосленима била исплаћена зарада-плата у складу са законом и Посебним колективним уговором за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Са изнетог, неопходно je да Влада Републике Србије донесе закључак о трансферу новчаних средстава на посебне рачуне здравствених установа које су блокади, који би био изузет од принудне наплате и који би користио за исплату свих личних примања запослених.
Такође, молимо ресорна министарства да прихвате оправдану иницијативу нашег Синдиката и дају предлог Влади Републике Србије да се наведени закључак односи на све здравствене установе којима се рачун налази у блокади v 2016. години, на начин како je то рађено и у протеклим годинама.
Надамо се да ћете законом гарантована права запослених обезбедити у складу са исказаним захтевом, те изнаћи најбоље решење за добробит како запослених, тако и корисника наших услуга.
Очекујемо Ваше поступање у најкраћем могућем року.
С поштовањем,
Председиик
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)

Иницијатива за измену и допуну КЗ

Београд, 20.01.2016. године

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министар Никола Селаковић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
ПРЕДМЕТ: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА KAKO БИ ЗАПОСЛЕНИ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЖИВАЛИ ЗАШТИТУ ОД НАПАДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном Вам се обраћа са захтевом за измену и допуну Кривичног законика ("Службени гласник PC", бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014) поводом све учесталијих и бруталнијих напада на запослене у здравству и социјалној заштити, који се неретко окончавају и смртним исходом.
Инсистирамо да се покрене иницијатива за измену и допуну Кривичног законика, како би запослени у делатности здравства и социјалне заштите уживали заштиту од свакодневних напада.
Напомињемо да смо годинама уназад упућивали иницијативе надлежним државним органима у смислу да се изврши измена и допуна КЗ-а. Нажалост, до данашњег дана нисмо наишли на разумевање и иницијатива није прихваћена од стране надлежних државних органа.
Статус запослених у делатности здравства и социјалне заштите препознат je у Кривичном законику као ”лице које обавља послове од јавног значаја”, што апсолутно није дало очекиване резултате.
Запослени се осећају потпуно незаштићени од напада, који су нажалост све чешћи и подстакнути и свакодневним блаћењем професије у појединим средствима јавног информисања.
Заштита запослених није само њихова лична заштита већ и заштита корисника здравствених услуга и услуга социјалне заштите.
Напад на запослене у делатности здравства и социјалне заштите представља и ометање пружања помоћи пацијентима, односно корисницима услуга социјалне заштите, a самим тим и угрожавање њихових живота.
Због свега наведеног, сматрамо да je неопходно да се посебно инкриминише напад на запослене v делатности здравства и социјалне заштите, као напад на лице које обавља послове од јавног значаја v вези са пословима које то лице обавља и то у глави двадесет девето! Koja прописује кривична дела против државних органа.
Наведена двадесет девета глава би гласила: ”КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ЛИЦА KOJA ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ОД JABHOF ЗНАЧАЈА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ”.
To даље значи да je неопходно да се пропишу нова кривична дела нпр. члан 324А, 324Б и 324В у којима би биле прописане исте казне за кривична дела прописана у члановима 322., 323. и 324. КЗ-а.
Чланове je неопходно уподобнти на начин да члан 324А ”спречавање лица које обавља послове од јавног значаја у делатностн здравства и социјалне заштите у вршењу послова које то лице обавља” став 1. гласи:
”Ко силом или претњом ла ће непосредно употребити силу спречи лице које обавља послове од јавног значаја v делатности здравства и социјалне заштите v вршењу послова које то лице обавља у оквиру својих овлашћења или га на исти начин принуди на вршење послова које то лице обавља, казниће се затвором од три месеца до трн године"... и даље уподооити текст како гласи v КЗ-у закључно са чланом 324.
Дакле, за нова кривична дела тужилаштво би гонило пo службеној дужности, што би свакако деловало на потенцијалне учиниоце кривичних дела да добро размисле пре него их учине.
Синдикат очекује да no поднетој иницијативи поступите хитно, односно да наш предлог прихватите као свој и покренете иницијативу за измену и допуну Кривичног законика како би запослени у делатности здравства и социјалне заштите уживали већу заштиту државе и осећали се сигурнијим на својим радним местима.

ПРЕУЗМИ ИНИЦИЈАТИВУ(.pdf)

Захтев за поштовање закона и увећање плата
свим запосленима у делатности здравства
и социјалне заштите за 3%

Београд, 19.01.2016. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Председник Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, Министар Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, Министар асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%.
Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано:
„ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи-нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној заштити - што представља трећину запослених, остаће без обећаног повећања плата.
Наведено из разлога што је применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014), прописано да запослени чија је основна нето плата пре почетка примене овог закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара задржава своју нето плату.
Дакле запосленима са овим примањима, плата је исплаћивана по основици која износи - нето 2.631,35 динара колико је износила пре ступања на снагу закона, а сада је закључком Владе утврђена основица која је нижа од наведене.
Подсећамо на изјаву премијера да ће сви запослени у здравству и социјалној заштити имати повећање плата у овој години, што је у супротности са наведеним закључком Владе Републике Србије. Указујемо још једном да ће трећина запослених у овим делатностима остати без повећања плата. Очекујемо хитно поступање Владе и доношење новог закључка како би се испоштовале одредбе Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и исправила неправда према запосленима са најнижим платама.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)

Хитна измена Уредбе о коефицијентима

Београд, 18.01.2016. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директор, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ : ЗАХТЕВ ЗА ХИТНУ ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА

Поштовани,
Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије сматрају да je неопходно да се пo ХИТНОМ поступку изврши измена Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник PC", бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) за запослене у Заводима и службама хитне медицинске помоћи.
Наведено се првенствено односи на возаче хитне медицинске помоћи како би се омогућило да сви возачи у овим службама имају исти коефицијент и створио законски основ да достигнути ниво права запосленима задржи.
Синдикати инсистирају да се не врши смањивање плата, односно коефицијената возачима у наведеним службама.
Очекујемо Ваше поступање пo исказаном захтеву и хитну измену Уредбе.

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)

Неиспуњено обећање премијера
Влада не поштује закон

Београд, 14.01.2016. године

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС број 103/2015) предвиђено је да се у 2016. години плате запослених у установама социјалне и здравствене заштите могу повећавати за 3%.
Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је предвиђено :
„ Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној заштити – што представља трећину запослених, остаће без обећаног повећања плата.
Подсећамо на изјаву премијера да ће сви запослени у здравству и социјалној заштити имати повећање плата у овој години што је у супротности са Закључком Владе.
Да ли је обећање - лудом радовање или ће Влада схватити да ће трећина запослених у овим делатностима остати без повећања плата.
Очекујемо хитно поступање Владе и доношење новог закључка како би се испоштовале одредбе Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и исправила неправда према запосленима са најнижим платама.

Обавештење о исказивању солидарности

Београд, 13.01.2016. године

ДИРЕКТОРИМA ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕДМЕТ: ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСКАЗИВАЊУ СОЛИДАРНОСТИ ПОВОДОМ ТРАГИЧНО НАСТРАДАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ
Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност” и Синдикат лекара и фармацеута Србије предлажу да се у знак солидарности поводом убиства на радном месту наше колегинице Љубинке Поповић данас 13.јануара 2016. године у свим здравственим установама обустави рад на пет минута у периоду од 13:00 до 13:05 часова, како бисмо ћутањем одали пошту трагично настрадалој колегиници.
Сматрамо да je овакав вид солидарности најмање што можемо да учинимо у овом тренутку.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ СОЛИДАРНОСТИ(.pdf)

Саопштење

Београд, 12.01.2016. године

Репрезентативни синдикати друштвених делатности исказују огромно незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног закона.
Указујемо да одредбе спорног закона дерогирају одредбе закључених колективних уговора, као и закона о раду, а нарочито у делу које прописује минули рад, накнаду плате, право запослених на регрес и топли оброк, отпремнину, накнаду трошкова...
Уколико спорни закон буде усвојен у предложеној форми, несумљиво ће се извршити дискриминација запослених у делу јавног сектора, који запослени ће имати мања права од права која уживају запослени како у делу јавног сектора на који се спорни закон не примењује, тако и у реалном сектору.
Нормирање минулог рада на начин како је предложено, запосленима се исти након што се обрачуна кроз коефицијент, практично надаље неће ни обрачунавати.
Накнаде плате је прописана у висини основне плате, што је далеко мање право од оног који је прописан реформиским Законом о раду. Ха овај начин, запослени у делу јавног сектора ће бити драстично оштећени и дискримисани у односу на друге запослене.
Предложено је и да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. Предвиђено је да најмања плата буде у висини минималне зараде. Где су онда у таквој плати регрес и топли оброк?
Синдикати инсистирају на поштовању одредби закона о раду и закључених колективних уговора.
У случају да Влада Републике Србије усвоји предложени Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору, аргументе синдиката које није желела да чује за преговарачким столом, чуће на улици.
Будите спремни...

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Захтев за исплату једнократне помоћи

Београд, 29.12.2015. године

 • Влада Републике Србије
  Председник, Александар Вучић
 • Државна ревизорска институција
  председник/генерални државни ревизор, Радослав Сретеновић
 • Министарство здравља
  Министар, асс др Златибор Лончар
 • Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Министар, Александар Вулин
 • Министарство финансија
  Министар, Душан Вујовић
ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обраћа Вам се са захтевом за исплату једнократне помоћи запосленима у здравству и социјалној заштити.
Након упућеног захтева и ургенције за исплату једнократне помоћи, Министарство здравља је упутило допис свим здравственим установама број 401-00-3216/2015-02 од 24.12.2015. године у којем се дозвољава да се из сопствених средстава-прихода здравствене установе исплати запосленима највише до износа од 7.000,00 динара. На опште запрепашћење свих запослених, дана 28.12.2015.године Министарство здравља је упутило нови допис свим здравственим установама број 401-00-3216/2015-02 од 24.12.2015. године (исти број као предходни допис) у којем се директори установа обавештавају да у складу са обавештењем Државне ревизорске институције не предузимају иницијативу наведену у предходном допису којим се одобрава исплата једнократне помоћи из сопствених средстава.
Насупрот таквом мишљењу ДРИ, запосленима у делу јавног сектора одобрена је једнократна помоћ и то: полицији (20.000,00), војсци (10.000,00), просвети (7.000,00), (полицији и војсци мимо средстава планираних буџетом), док су у појединим јавним предузећима исплаћиване новогодишње награде (20.000,00), а чак и 13. плата!
Синдикат подржава исплату наведених награда и помоћи и захтева исто поступање и према запосленима у здравству и социјалној заштити!
Подсећамо да се члан 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, као и члан 17. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину, не разликују од члана 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину којем је прописано да се у 2016. години не могу исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).
На ово указујемо из разлога што је запосленима по допису упућеном у 2014. и 2015. години из Министарства здравља, исплаћена новогодишња награда из сопствених прихода установа, без икаквих примедби ДРИ или било ког другог државног органа.
Наведени чланови закона се односе на буџетска средства, а не на сопствене приходе установа.
Оваквим поступањем Државне ревизорске институције,односно селективном применом закона, запослени у здравству и социјалној заштити су дискриминисани, а притом раде у тешким условима, спашавајући свакодневно животе грађана Републике Србије. Сматрамо да апсолутно нисмо заслужили овакву дискриминацију и тумачење закона на штету искључиво запослених у здравству и социјалној заштити. Инсистирамо на предузимању мера за измену Закона о буџету и стварању услова за исплату помоћи.
Очекујемо Ваше поступање по хитном поступку и једнако сагледавање запослених у јавном сектору.
Обзиром на наведено, а како запосленима у здравству и социјалној заштити нису планирана средства за исплату једнократне помоћи ни у Закону о буџету Републике Србије за 2016. годину, у случају даљег игнорисања оправданог захтева Синдиката, бићемо принуђени да своја права остваримо на улици.
У Београду, 29.12.2015. године
Председник
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Обавештење

Београд, 24.12.2015. године

Обавештавамо чланство и све запослене у социјалној заштити да је захваљујући предузетим активностима Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије на свим нивоима организовања и деловања добијен судски спор везано за исплату јубиларних награда, као и новогодишње награде са припадајућим каматама, судским и адвокатским трошковима за преко 70 запослених у Радној јединици Дневни центри и клубови и служби помоћи у кући у Геонтолошком центру Београд. Након што је чланство нашег Синдиката добило спор, исплата је отпочела и запосленима који нису поднели тужбу.
Такође, након упућених примедби ресорним министарствима од стране нашег Синдиката, извршена је измена Каталога радних места у социјалној заштити на начин да су препозната радна места која у предходној верзији нису била уврштена у Нацрт наведеног каталога.
У недељу 20.12.2015.године, председник Синдиката др Зоран Савић је уручио награду ”Човек године”која се додељује другу годину заредом у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Напомињемо још једном да се права прописана Посебним колективним уговорима морају поштовати и да се у случају непоштовања истих, обратите најпре председнику синдикалне организације у вашој установи за помоћ, а затим ће у случају потребе и виши органи синдиката предузети активности у циљу заштите права чланова.
Синдикат ће и надаље предузимати све правне и фактичке радње ради очувања права запослених у здравству и социјалној заштити која су гарантована Уставом Републике Србије, законима, ПКУ-има...

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)
Priznanja socijalnoj zaštiti


Обавештење

Београд, 23.12.2015. године

Поводом најављеног доношења Закона о систему плата запослених у јавном сектору Социјално економски савет Републике Србије je формирао радну групу за измену предложеног текста Закона.
Последњи састанак радне групе одржан je 24. новембра 2015 године.
Због одуговлачења у преговорима и предложених одредби Закона којима се умањују права запослених предвиђена Законом о раду и колективним уговором, Председник Синдиката др Зоран Савић се за помоћ обратио Европској федерацији синдиката јавних служби чији Вам одговор прослеђујемо.
Ha захтев нашег Синдиката, ЕПСУ je упутио допис председнику Владе Републике Србије и ресорним министарствима у коме се подржавају оправдани захтеви Синдиката и захтева да се очувају права запослених гарантована Законом о раду и закљученим колективним уговорима.
У случају да овако дискриминаторски предлог закона буде усвојен, ЕПСУ ће о свему обавестити европске институције, што би могло да утиче на успоравање или блокаду претприступних преговора са Европском унијом.
A Европска федерација синдиката јавних служби то може...

ПРЕВОД ПИСМА ЕПСУ

За:
Премијера Републике Србије
Александра Вучића,
Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Александра Вулина
Министра за државну управу и локалну самоуправу
Кори Удовички
Брисел , 21.децембар 2015.

Предмет: Предлози везани за Закон о систему зарада у јавном сектору

Поштовани,
Информисале су нас наше чланице у Србији о предлозима који се тичу Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Добили смо и информације о преговорима радне групе за измену овог закона коју је формирао Социјално економски савет Републике Србије. Овај Закон о систему плата запослених у јавном сектору предвиђа мања права од оних утврђених Законом о раду. Ово није прихватљиво. С тим се слажу и представници Министарства рада, запошљ авања, борачких и социјалних питања с министром Вулином на челу. Молимо вас да повучете овај закон и поново уђете у преговоре са синдикатима.
Законом о раду који је усвојила ваша Скупштина 2014. предвиђен jе минимум права запослених с тим, да се колективним уговором не могу предвидети мања права и неповољни услови рада од права и услова утврђених Законом. На основу договора између синдиката и послодаваца колективни уговори могу осигурати већа права од права утврђених законом. Такви колективни уговори су потписани од стране ресорних министарстава 2014. и 2015. године.
Овај нови закон (о систему зарада у јавном сектору) ставља ван снаге и многе одредбе важећих колективних угов ора које је ваша влада одоборила. Ми подржавамо захтеве синдиката да сви запослени у Републици Србији имају иста права и да не треба да постоје радници који имају мања права него права која предвиђа Закон о раду. Такође, скрећемо вам пажњу на Извештај Комитета експерата МОР-а. Они су 2013. представили руководећим телима МОР - а резултате анализе колективног преговарања у јавном сектору. Она снажно инсистира на промоцији колективног преговарања у јавном сектору и истиче како су ефекти тог преговарања jако позитивни.
Потпуно подржавамо захтеве синдиката запослених у јавним службама Србије и молимо вас да преиспитате своје предлоге.
Ако наставите да правите разлику међу радницима, а нарочито међу радницима у јавном сектору, информисаћемо о томе европске институције. А то би могло да утиче на успоравање претприступних преговора са Европском унијом , и евентуално доведе до њихове блокаде.
У нади да ћете показати разумевање за оправдане захтеве Синдиката, срдачно вас поздрављам.
Јан Вилем Гудријан
Генерални секретар ЕПСУ

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)
ПРЕУЗМИ ПРЕВОД ПИСМА(.pdf)
ПРЕУЗМИ ПИСМО У ОРИГИНАЛУ(.pdf)


Ургенција за исплату једнократне помоћи

Београд, 21.12.2015. године

ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА БИЋЕ РЕФУНДИРАН ”СОЛИДАРНИ ПОРЕЗ”

Након више од две године од предузимања активности Синдиката везано за увођење ”солидарног пореза” у делатности здравства и социјалне заштите, Влада Републике Србије је донела закључак којим се обуставља даља наплата неуставно и незаконито наплаћеног ”солидарног пореза”трудницама и породиљама чија су примања мања од 60.000,00 динара месечно, а оним трудницама и породиљама којима је порез наплаћен, извршиће се повраћај незаконито наплаћеног износа пореза.
Подсећамо да смо још 11.10.2013. године објавили саопштење за јавност у којем смо исказали огромно незадовољство најављеним мерама Владе Републике Србије о увођењу ”солидарног пореза”.
Пре него што је Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору ушао у скупштинску процедуру, Синдикат је дана 18.10.2013. године о свим неправилностима обавестио и Владу Републике Србије и Министарство здравља, а недуго затим и Народну скупштину Републике Србије, као и Одбор за здравље и породицу. Одржане су и две Јавне седнице Републичког одбора Синдиката у Београду и Новом Саду.Упућено је и више дописа како Влади Републике Србије, тако и ресорним министарствима.
Синдикат је Влади Републике Србије и ресорним министарствима дана 25.12.2013.године, упутио ПЕТИЦИЈУ са више од 25.000 потписа у којој је захтевано између осталог и изузимање запослених у здравству и социјалној заштити од плаћања ”солидарног пореза”. Тим поводом одржано је више састанака у Министарству здравља. Синдикат је 31.01.2014. године упутио Влади Републике Србије и ресорним министарствима иницијативу за изузимање здравства и социјалне заштите од примене, односно за измену прописа о умањењу нето прихода запослених у јавном сектору на начин да уколико се већ примена накарадних правних прописа не стави ван снаге, да се опорезује нето примање запосленог за месец, а не свих примања у месецу.
Представници нашег Синдиката су на састанку одржаном 03.02.2014.године коме су присуствовали тадашњи министар здравља проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар финансија Лазар Крстић са сарадницима и усмено саопштили да ће се применом „солидарног пореза” опорезовати свака трудница и породиља запослена у јавном сектору, па чак и оне које примају минималну зараду, из разлога што накнада зараде касни и по више месеци, а затим се исплаћује у једном месецу. Исто је наведено и за све запослене којима касне зараде по више месеци, а затим се исплате у једном месецу. Дана 07.02.2014.године, скоро сви штампани медији су објавили саопштење нашег Синдиката поводом солидарног пореза.
Након свега наведеног, Синдикат је дана 12.02.2014. године ПОКРЕНУО ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ("Службени гласник РС", бр. 108/2013) СА ЗАХТЕВОМ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. Овим поводом, Уставни суд се још увек није огласио.И данас смо остали при тврдњи да је спорни закон у целости неуставан.Након свих предузетих активности Синдиката и Заштитник грађана је извршио притисак у истом циљу.
Оваквим закључком Владе РС, Синдикат је успео да заштити наше чланове и све запослене труднице и породиље у јавном сектору које су биле оштећене применом овако накарадног закона. Синдикат ће и надаље перманентно вршити притисак на Владу Републике Србије и ресорна министарства у циљу заштите права запослених.
ПРАВДА ЈЕ СПОРА АЛИ ДОСТИЖНА!

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)


Ургенција за исплату једнократне помоћи

Београд, 3.12.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ:УРГЕНЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије још једном Вам се обраћа са захтевом за исплату једнократне помоћи запосленима у здравству и социјалној заштити.
Сматрамо да Влада Републике Србије има исти став према свим запосленима и да запослени у делатности здравства и социјалне заштите неће бити изузетак.
Након упућеног захтева за исплату једнократне помоћи, из средстава јавног информисања смо добили информацију да иста неће бити одобрена запосленима у здравству и социјалној заштити из разлога што у буџету нема новчаних средства за исплату овакве врсте помоћи.
Након тога помоћ су добили запослени у делу јавног сектора, a једном делу јавног сектора одобрена je помоћ у износу од 20.000,00 динара мимо планираних буџетских средстава. РФЗО je известио да ће финансијску годину завршити са суфицитом.
Обзиром да се плате запослених у здравству финансирају из доприноса, односно средстава РФЗО, сматрамо да запослени у здравству и социјалној заштити требају из наведеног суфицита да добију једнократну помоћ.
Запослени у здравству и социјалној заштити изгарају на послу радећи у тешким условима и спашавајући свакодневно животе грађана Републике Србије.
Сматрамо да апсолутно нисмо заслужили овакав третман. Напомињемо да смо одлуку о ступању у штрајк замрзли због преговора који се воде везано за Закон о систему плата запослених у јавном сектору.
Очекујемо Ваше поступање пo хитном поступку и једнако сагледавање запослених у друштвеним делатностима.
У супротном, бићемо принуђени да активирамо донету одлуку.
С поштовањем,
Др ЗОРАН САВИЋ

ПРЕУЗМИ УРГЕНЦИЈУ(.pdf)


Недопустиво даље урушавање материјалног положаја

Београд, 19.11.2015. године

Републички одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србији на седници одржаној 18. новембра 2015. године разматрао је поред бројних отворених питања положаја чланства и текст Нацрта закона о систему плата у јавном сектору.
Републички одбор је констатовао да је недопустиво свако даље урушавање материјалног и социјалног положаја чланства.
Наведено посебно због предложених измена системских закона по којима се отвара могућност за даље умањење права запослених, због услова у којима се ради, најављеног великог отпуштања немедецинских радника...
Преговори поводом наведених захтева трају...
Републички одбор Синдиката усвојио је препоруку Председништва Синдиката да се организују масовне активности у случају да се социјалним дијалогом не усвоје захтеви Синдиката.
Надамо се да ће бити боље, али се спремамо...

Информација са седнице Председништва Синдиката

Београд, 12.11.2015. године

Дана 10. новембра 2015. године одржана је седница Председништва Синдиката на којој се поред осталог разматрао и радно - правни и материјални положај чланства и свих запослених у здравству и социјалној заштити.
Председништво Синдиката је закључило да је недопустиво даље урушавање радно - правног и социјалног положаја чланства.
Нацрт Закона о систему плата запослених у јавном сектору је неприхватљив јер запосленима умањује права утврђена Законом о раду и Колективним уговором.
Синдикат настоји да социјалним дијалогом реши отворена питања умањења права која су предложена Законом о систему плата, али истовремено покреће и активности на припреми масовних синдикалних акција.
Очекујемо да социјалним дијалогом дођемо до решења, али морамо бити спремни и на друге синдикалне активности нашег и свих синдиката друштвених делатности.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)


Захтев за исплату једнократне помоћи

Београд, 10.11.2015. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за исплату једнократне помоћи запосленима у здравству и социјалној заштити.
Сматрамо да Влада Републике Србије има исти став према свим запосленима и да запослени у делатности здравства и социјалне заштите неће бити изузетак.
Подсећамо Вас да запослени из четири групе послова у здравству и пет група послова у социјалној заштити применом Закона о платама у државним органима и јавним службама, уредби и других аката немају ни минималну зараду.
Упознати сте са условима у којима раде запослени у здравству и социјалној заштити и то je један од разлога за најављену адаптацију свих установа.
Очекујемо Ваше поступање пo хитном поступку и једнако сагледавање запослених у друштвеним делатностима.
С поштовањем
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)


Стоматолозима исти третман !

Београд, 5.11.2015. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ: ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНЕ ЗАПОСЛЕНИМА У СТОМАТОЛОГИЈИ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за хитно поступање и омогућавање да запослени у стоматологији који буду утврђени као вишак, имају исти третман као и запослени у привредним друштвима која се налазе у поступку приватизације.
Наиме, у здравственим установама je у току поступак спровођења рационализације, односно утврђивања вишка запослених у стоматологији.
Социјални партнери су постигли сагласност око критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Репрезентативни синдикати инсистирају да износ отпремнине не може бити мањи од 200 евра (у динарској противвредности) пo години стажа осигурања, на дан достављања спискова вишка запослених од стране послодавца. Овај захтев није усаглашен са Министарством здравља из разлога што се о истом није изјаснило Министарство финансија.
Подсећамо да je Влада Републике Србије донела Програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину, који je објављен у ’"Сл. гласнику PC број 9/2015. Наведеним програмом висина отпремнине запосленима која се исплаћује из буџета Републике Србије не може бити мања од 200 евра пo години стажа осигурања.
Синдикат инсистира да запослени у стомалогији који буду утврђени као вишак имају исти третман као и запослени у привредним друштвима која се налазе у поступку приватизације. Напомињемо да ће се цео поступак утврђивања вишка запослених у стоматологији спровести у складу са Законом о раду.
Уколико не поступите пo исказаном захтеву Синдиката запослени у стоматологији ће се наћи у подређеном положају спрам осталих запослених како у јавном, тако и у реалном сектору. Сматрамо да Влада Републике Србије има исти став према свим запосленима и да запослени у стоматологији неће бити изузетак.
Очекујемо Ваше поступање пo хитном поступку и обавештавање о нашем захтеву.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)


СЕС: Радна група да исправи
недостатке закона о платама

Београд, 29.10.2015. године

Представници синдиката и послодаваца у Социјално економском савету сматрају да је предложени Нацрт закона о платама у јавном сектору у основи неопходан, али да има недостатака које би требало отКлонити, те је због тога договорено формирање радне групе која ће се тим послом бавити.
Недостаци се пре свега односе на чињеницу да поједине одредбе предложеног закона укидају одређена права која предвиђа Закон о раду, али и колективно преговарање, што је за синдикате потпуно неприхватљиво, рекао је на конференцији за новинаре представник Самосталног синдиката здравства и члан СЕС-а Зоран Савић.
Он је нагласио да синдикати такође нису задовољни јер се предложени закон о платама не односи на све запослене у јавном сектору, наводећи да су изузета јавна предузећа, јавне агенције, функционери, полиција, војска...
Савић је нагласио да је познато да су јавна предузећа углавном губиташи, те да је несхватљиво зашто се и њихове плате нису нашле у предлогу закона.
Председавајући СЕС-а и председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић рекао је да послодавци нису имали много примедби на закон, али да је једна од кључних у вези са јавним предузећима, јер је према њиховом мишљењу било неопходно уврстити их у законско решење зарада у јавном сектору.
Он је нагласио да су сви у држави свесни проблема које ствара пословање појединих јавних предузећа због чега се однос према њима мора променити.
Председник Синдиката УГС Независност и члан СЕС Бранислав Чанак сагласио се са тим примедбама, наводећи да је за синдикате недопустиво да закон потпуно укида преговарање.
Он је подсетио да је Србија потписница свих међународних конвенција које регулишу ту област, а да је колективно преговарање гарантовано и Уставом и Законом о раду.
Извор: ТАНЈУГ

Информација са састанка одржаног у

Министарству здравља

Београд, 29.10.2015. године

Обавештавамо Вас да је у уторак 27.10.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката.
Разговарано је о критеријумима за утврђивање вишка запослених у стоматологији, каталогу радних места и другим отвореним питањима.
Социјални партнери су постигли сагласност око критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији који су раније били усаглашени, али је ненамерном грешком директорима установа послата инструкција са једном од радних верзија критеријума.
Усаглашени критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији биће послати директорима установа и председницима синдикалних организација.
Представници Министарства здравља су потврдили да ће послати инструкцију свим здравственим установама из Плана мреже везано за наведене критеријуме који су обавезујући за све директоре здравствених установа.
Такође, од стране ресорног министарства, биће послат део кадровског плана који се односи на запослене у стоматологији, према којем ће се усаглашавати правилници о организацији и систематизацији послова и утврђивати евентуални вишак запослених.
Директорима се оставља могућност да могу да имају већи број извршилаца од оног броја утврђеног кадровским планом, с тим да из сопствених средстава финансирају те запослене.
У том случају, сва одговорност је на директорима установа.
Очекује се да измењена Радна верзија каталога радних места буде достављена Синдикату током наредне недеље.
Према тврдњама представника Министарства здравља, већина достављених примедби нашег синдиката је уважена.
О свим даљим активностима, благовремено ћемо обавестити чланство.

Информација са састанка одржаног у

Министарству за рад

Београд, 23.10.2015. године

Обавештавамо Вас да је на инсистирање нашег Синдиката одржан састанак у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката за делатност социјалне заштите.
Разговарано је о отвореним питањима, а нарочито о непоштовању права запослених гарантованих ПКУ за социјалну заштиту у појединим установама, као и омогућавању несметаног функционисања Комисије за праћење и примену наведеног говора.
Закључено је да Министарство за рад доставља мишљења Комисије за праћење и примену Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији свим установама социјалне заштите у циљу уједначавања поступања у примени колективног уговора.
Очекујемо да усаглашена мишљења Комисије буду достављена у складу са донетим закључцима са састанка.

Саопштење синдиката јавних служби СССС

Београд, 22.10.2015. године

Поводом објављеног Нацрта Закона о систему плата запослених у јавном сектору
Синдикати јавног сектора одржали су заједнички састанак и констатовали следеће

 • Да систем плата јавног сектора не обухвата све запослене;
 • Нацртом Закона нису обухваћени функционери у Републици Србији;
 • Нацрт Закон суспендује важеће посебне колективне уговоре грана;
 • Овакав Закон се не може донети без платних група и разреда као и коефицијената за запослене;
 • У Закону морају бити систематизовани сви послови од физичког радника до председника Републике Србије, као у земљама Европе;
 • Није дефинисано право на посебне накнаде за минули рад, јубиларну награду и друго;
 • У току јавне расправе о Нацрту Закона мора да се изјасни социјално-економски Савет.
Уколико се не прихвате предлози Синдикати јавних служби ће предузети све мере синдикалне борбе, укључујући и штрајк.
СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ Његош Потежица; СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА СРБИЈЕ Слађанка Милошевић; СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ Бранислав Павловић; СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДТАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ Зоран Савић; САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ КУЛТУРЕ Драгана Ђорђевић; СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ Ђурђица Јововић; САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ Љиљана Киковић

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА(.pdf)

ПРЕУЗМИ ПИСМО МИНИСТАРКИ КОРИ УДОВИЧКИ(.pdf)


Грубо кршење права у социјалној заштити

Београд, 14.10.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин
Помоћник министра, Бранка Гајић
Државни секретар, Ненад Иванишевић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштовани,
Репрезентативни синдикати у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије, разматрали су радно-правни и материјални положај чланства и свих запослених у социјалној заштити.
Синдикати исказују јединствен став да се права запослених која су гарантована Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Републици Србији грубо крше у појединим установама.
У току је и израда Каталога радних места.
Сматрамо да приликом израде овако важног акта, активно учешће морају узети и репрезентативни синдикати, што до сада није био случај.
Због свега наведеног, репрезентативни синдикати захтевају да се без одлагања одржи састанак на којем би се разговарало о:

 1. Непоштовање права запослених која су прописана у ПКУ,
 2. Каталогу радних места у социјалној заштити,
 3. Другим отвореним питањима.
Очекујемо позив за одржавање састанка у најкраћем могућем року.
С поштовањем,
СЗЗСЗС                               СЗСЗРС
Председник                        Председник
др Зоран Савић                  мр Миленко Чуровић

ПРЕУЗМИ ДОПИС

Уставни суд усвојио Иницијативу Синдиката

Београд, 9.10.2015. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава чланство, све запослене у здравству и социјалној заштити и све запослене у јавном сектору, да је Уставни суд Републике Србије на поднету иницијативу нашег Синдиката покренуо поступак за оцену уставности члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Уставни суд је усвојио захтев Синдиката за одређивање привремене мере, односно донео решење којим се обуставља извршење појединачних аката који би били донети на основу спорних законских одредаба.
Подсећамо да се наш Синдикат ПРВИ ОГЛАСИО ПРОТИВ усвајања овако накарадног закона још 29. јула 2015. године, још док се оспорени закон налазио у скупштинској процедури.
Синдикат је указивао Влади Републике Србије да је закон дискриминаторски, нарочито у односу на запослене жене, још у фази када се исти налазио у скупштинској процедури, што смо истакли и на конференцији за новинаре одржаној 31.07.2015. године.
Наше примедбе нису тада узете у разматрање, закон је донет по хитној процедури, без разматрања на Социјално-економском савету, те смо били принуђени да права наших чланова и свих запослених у јавном сектору заштитимо обраћањем Уставном суду Републике Србије. Чињеница је да је наш Синдикат први поднео Иницијативу за покретање поступка за оцењивање уставности и законитости одредаба оспореног закона још 11. септембра 2015. године, а иста је објављена и на сајту нашег Синдиката.
Овом приликом желимо да искажемо захвалност Уставном суду на благовременом поступању и прихватању оправданих захтева Синдиката, чиме је спречена како смо то тврдили од првог дана дискриминација запослених жена, а самим тим и наступање неотклоњивих штетних последица за лица на која би се спорне одредбе примениле.
Синдикат ће и надаље бити први у предузимању свих активности у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја чланства и запослених у здравству и социјалној заштити!


ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ СИНДИКАТА(.pdf)

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ УСТАВНОГ СУДА(.pdf)

ЛИНК – УСТАВНИ СУД

Саопштење Министарства управе и локалне самоуправе

Београд, 8.10.2015. године

Удовички:Продужити уговоре после 12.октобра


Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је допис свим министарствима у коме изражава свој став да је неопходно да сви организациони облици понуде запосленима који испуњавају услове за старосну пензију споразум о наставку радног односа до доношења акта којим се утврђује максималан број запослених, односно за онај временски период у коме ће организациони облик након доношења овог акта моћи да сагледа потребе обављања свих функција у новој организацији.
Изузетно, ако је и без акта о максималном броју, у складу са планираном рационализацијом и променом унутрашње организације, могуће у овом тренутку сагледати послове који ће се изменом систематизације укинути или на њима смањити број извршилаца, може се раскинути радни однос запосленима који раде на тим пословима а који испуњавају услове за пензију ако се тиме неће онемогућити или умањити извршавање послова које организациони облик обавља. При оваквом поступању нарочито се мора водити рачуна да се раскидом радног односа постижу ефекти рационализације броја запослених и да се исти морају одразити у актима о систематизацији који ће бити предмет провере и давања сагласности у складу са законом.
На овакав потез, Министарство се одлучило јер Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ступа на снагу 12. октобра, а члан 20. је прописао да запосленом престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију. Изузетно, радни однос запосленог неће престати ако се послодавац и запослени споразумеју о наставку радног односа и дужини његовог трајања а најдуже до навршења 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ради обезбеђивање стручног и континуираног обављања неопходних функција организационог облика.
Стога, иако Закон изричито не условљава примену члана 20. претходним доношењем одлуке о максималном броју запослених, исти је немогуће посматрати ван циљева Закона и контекста потребне рационализације, односно сагледавања потреба послодавца за обављањем одређених послова који су неопходни за извршавање његових функција.
Имајући у виду циљеве закона и разлоге за његово доношење, ово министарство је у више писаних и усмених саопштења давало циљно тумачење члана 20. Закона и указивало на потребно поступање у следећим, најчешће могућим ситуацијама:
 • Пензионисање у случајевима када се организација посла не мења, па то упражњено место мора бити попуњено пријемом нових запослени, није у складу са циљевима Закона и потребно је да се запосленима понуди споразум о наставку радног односа;
 • Пензионисање у случајевима када се организација посла не мења, али упражњено место може бити попуњено распоређивањем постојећих запослених а укидањем и смањењем извршилаца на другим пословима, била би у складу са циљевима закона и оправдано је да се рационализација у оваквим ситуацијама спроводи кроз раскид радног односа запослених који испуњавају услове за пензију;
 • Пензионисање у случајевима када се организација посла мења и укидају се радна места или смањује број извршилаца на пословима на којима раде запослени који испуњавају услове за старосну пензију, јесте оправдана и разлог је да се рационализација спроводи кроз раскид радног односа запослених који испуњавају услове за пензију.

ПРОЧИТАЈ НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА

Допис Министра здравља директорима здравствених установа

Београд, 2.10.2015. године

Преносимо део текста:

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
- ДИРЕКТОРУ -

„Поводом често постављаног питања да ли Закон о начину одређиваља максималног броја запослених у јавном сектору (Закон о максимуму) приморава на пензионисање свих оних који у овој години испуњавају услове за пензију, а нарочито жена, Министарство државне управе и локалне самоуправе жели да саопшти следеће:
Закон о максимуму је орочени, изнуђени инструмент - он поставља начин и даје средства да држава сагледа где и како свој посао може да обавља на рационалнији начин. Сам по себи он не прописује ни где ни колико уштеда може да се нађе, али у рукама одговорних руководилаца он омогућава да се јавна управа рационализује са најмање могуће штете, чак и са могућим побољшањима, по квалитет успуга које држава пружа. Процес рационализације спроводи се по трећи пут у Србији, али по први пут постоји начин и чврста намера да се то ради промишљено, водећи рачуна како о потрсби да се сачува и унапреди капацитет државе да пружа услуге, тако и да се минимизују социјалне последице. Члан 20. Закона прописује да се пензионишу они који за то имају навршене услове за одлазак у старосну пензију, осим уколико постоји потреба за датим радним местом и даљим ангажовањем запосленог ради континуитета процеса рада. У том случају, споразумни наставак рада је дозвољен. Другим речима, у складу са ставовима које Министарство заузима, Закон не треба схватити тако да пензионисање запослених против њене/његове воље представља основ за ново запошљавање. Уколико постоји пак, могућност да се нечијим пензионисањем спречи да неко други, истих квалификациЈа и стручног знања, остане без посла и без пензије — социјално је одговорно да се тако и учини. С тим у вези, Министарство је у више наврата упутило јасну поруку јавности и социјално-економским партнерима и у комуникацији са другим државним органима.
Закон о максимуму не дискриминише, чак се ни не бави било каквим личним карактеристикама или квалитетима запослених. Услови за пензију прописани су другим законима, као што је Закон о пензијско-инвалидском осигурању или посебни закони којима се регулишу специфични услови рада у полицији, високом образовању и слично. Чињеница је да, с обзиром на важеће законе, члан 20 највише погађа жене између 60,5 и 65 година живота, али погађа и значајан број запослених са бенефицираним радним стажом најчешће мушкараца.
Закон омогућава и подстиче на промишљено и одговорно понашање послодаваца, али не може да замени њихову одговорност и посвећеност. У претходним рационализацијама систем се заснивао, а послодавци толерисали, да се кроз добровољне отпремнине и пензионисање упразне многа неопходна радна места. Тај приступ оставио је управу десеткованом — нпр. у инспекцијама. Овог пута закон даје више подстицаја послодавцима да реорганизују рад, процене који стручни профили недостају да би се рад унапредио и модернизовао, као и где је вишак запослених и на којим радним местима.“

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

Информација са састанка у министарству здравља

Београд, 2.10.2015. године

Обавештавамо Вас да је данас 02.10.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката. Разговарано је о отвореним питањима, а нарочито о примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 - даље: Закон).
Представници Министарства здравља су потврдили да ће послати инструкцију свим здравственим установама из Плана мреже везано за примену закона, у смислу да ће свака установа морати да пошаље списак запослених којима по сили закона престаје радни однос и то оних који су неопходни да остану да обављају послове и оних који нису, а коначан суд о томе ко од запослених треба да остане да ради и склопи споразум о наставку радног односа, а ко одлази у пензију, донеће Министарство здравља.
Уместо запослених којима престане радни однос, није могућ нови пријем радника без сагласности Министарства здравља и Комисије у складу са важећим прописима.
На каталог радних места, Синдикат ће министарству дати конретне примедбе у писменој форми, а које нису већ усмено саопштене на састанку.
Очекује се објављивање радне верзије каталога за немедицинске послове.
Следећи састанак везано за каталог радних места ће се одржати средином текућег месеца.
У току октобра месеца очекује се коначно решавање питања статуса запослених у стоматологији, као и запослених са Косова и Метохије који нису радно ангажовани.
За стоматологију важе критеријуми о којима су раније представници репрезентативних синдиката и Министарства здравља постигли сагласност.
Коначну одлуку о томе треба да донесе Влада Републике Србије у току ове недеље.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

Саопштење Министарства здравља

Београд, 1.10.2015. године

Саопштење у вези са различитим медијским интерпретацијама и тумачењима Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и његове примене у здравственом систему Србије
Поводом различитих медијских интерпретација и тумачења Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и његове примене у здравственом систему Србије, Министарство здравља Републике Србије саопштава да је нетачно да ће 12. октобра ове године у пензију отићи око 3.500 лекарки специјалиста.
На тај дан, када ће почети да се примењује наведени Закон, толики број лекарки ће испуњавати прописани услов за одлазак у старосну пензију, али то не значи да ће све оне и бити пензионисaне и да ће се на тај начин угрозити функционисање здравственог система. Члан 20. Закона прописује да се пензионишу они који за то имају навршене услове за одлазак у старосну пензију, осим уколико постоји потреба за датим радним местом и даљим ангажовањем запосленог ради континуитета процеса рада. У том случају, споразумни наставак рада је дозвољен.
Министарство здравља још једном истиче да одговорно приступа процесу рационализације и да ни једним својим потезом неће угрозити обављање неопходних послова здравствене заштите у здравственим условима. Зато је Министарство здравља до сада више пута истицало да ће се рационализација, у коју спада и одлазак у пензију свих који испуњавају старосну услов, пре свега односити на немедицинско особље, које према анализама у нашој земљи далеко премашује број који је стандард у Европи.
Закон о максимуму не дискриминише, чак се ни не бави било каквим личним карактеристикама или квалитетима запослених, а услови за пензију прописани су другим законима, као што је Закон о пензијско-инвалидском осигурању или посебни закони којима се регулишу специфични услови рада у полицији, високом образовању и слично. Чињеница је да, с обзиром на важеће законе, члан 20 највише погађа жене између 60,5 и 65 година живота, али погађа и значајан број запослених са бенефицираним радним стажом — најчешће мушкараца.
Дакле, сваки лекар који испуњава улове за одлазак у старосну пензију, а за његовим радом постоји потреба ради обезбеђивања стручног и континуираног обављања неопходних послова здравствене заштите у здравственим установама, моћи ће да направи споразум о наставку радног односа. Одобравање наведених споразума обављаће Министарство здравља Републике Србије. С друге стране, сви који испуњавају услов за одлазак у пензију, а за његовим радом не постоји потреба, биће пензионисани.
Кад је у питању недостатак специјалиста, морамо да подсетимо јавност да је, сагледавајући затечену ситуацију у марту 2014. године, и скандалозно стање по питању стручног кадра, након необјашњиве одлуке да се годинама уназад специјализације и уже специјализације одобравају „на кашичицу“, Министарство здравља приступило изради измена Закона о здравственој заштити. На основу тих измена, које су усвојене у августу прошле године, олакшано је одобравање стручног усавршавања здравствених радника и сарадника. Те измене су подразумевале да је укинута обавеза од две године обављања стажа по положеном стручном испиту, а као потпуно нова категорија дата је могућност незапосленим здравственим радницима да се специјализују у одређеним дефицитарним гранама медицине, стоматологије односно фармације, такозване волонтерске специјализације.
Као резултат спроведених мера, у 2014. години Министарство здравља је одобрило више од 1.600 специјализација и ужих специјализација, а ове године је одобрено 433 специјализација, док се тренутно разматра још више од 1.000 нових захтева за одобравање специјализација и ужих специјализација. То је само први корак у исправљању катастрофалне здравствене политике из претходних година, чије последице још осећамо.
Подсећамо да је Минстарство здравља, на основу одобрења Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Владе републике Србије, у протеклих годину дана у радни однос на неодређено време у здравственим установама из Плана мреже примило 1.951 здравственог радника, а од тога 834 лекара.

ПРЕУЗЕТО СА САЈТА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

Захтев за очување права запослених у хитним службама

Београд, 23.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
Државни секретар, проф. др Берислав Векић

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ОЧУВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ХИТНИМ СЛУЖБАМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници Републичког одбора Синдиката одржаној 17.09.2015.године, разматрао је радно-правни и материјални положај запослених у заводима за хитну медицинску помоћ и хитним службама.
Констатовано је да се запосленима умањују коефицијенти чиме се даље урушава ионако тежак радно-правни и материјални положај запослених.
Синдикат Вас је у непосредним разговорима упознао са записницима надлежног сектора за контролу Републичког фонда за здравствено осигурање којим се поред осталог, налаже директорима да покрену поступак за измену коефицијената за обрачун и исплату плата запосленима у заводима и службама за хитну медицинску помоћ.
Напомињемо, још једном да представници Републичког фонда за здравствено осигурање нису надлежни за тумачење одредаба Уредбе о коефицијентима...
Поново од Вас тражимо да се не врши промена коефицијената запосленима у хитним службама, већ да се наведено питање решава јединствено, за све запослене у делатности здравства, доношењем новог закона.
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) донета је још 2001. године, иако је у то време било речи да је само привременог карактера, односно да ће важити 6 месеци од дана доношења.
Од тог периода прошло је 14 година, а још увек се нису предузеле мере у циљу уједњачавања права запослених и доношења позитивних прописа који би били у складу са потребама хитне медицинске службе и свих запослених у здравству.
Очекујемо Ваше разумевање и подршку за свеобухватно сагледавање и системско уређење радно – правног статуса свих запослених у здравству.
Предлажемо одржавање састанка представника синдиката и директора завода за хитну медицинску помоћ са Вама, у термину који Вама одговара, ради изналажења решења.

С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)     

Захтев Апотекарских установа надлежним министрима

Београд, 21.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ:УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије на седници Републичког одбора Синдиката одржаној 17.09.2015.године, разматрао је радно-правни и материјални положај запослених у апотекарским установама.
Републички одбор Синдиката је закључио да се радно-правни и материјални положај запослених нагло урушава, иако је Синдикат годинама уназад указивао на проблеме који су и данас актуелни.
Напомињемо, да смо Вам дана 02.04.2015.године упутили захтев за хитно поступање ради очувања радно-правног положаја запослених у апотекарским установама, на који до данас нисмо добили одговор, нити је предузета било која правна или фактичка радња у циљу решавања нагомиланих проблема запослених.
Са изнетог, у складу са закључком Републичког одбора Синдиката, а на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије,у циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије

З А Х Т Е В А

 1. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
 2. Дефинисање начина финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима
 3. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
 4. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
 5. Да се појача контрола надлежних инспекцијских органа у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор
Очекујемо Ваше хитно поступање у циљу спречавања даљег урушавања апотекарских установа и положаја запослених и позив за разговоре на ову тему.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На седници Републичког одбора Синдиката одржаној 17.09.2015.године, анализиран је социјално-економски, професионални и радно-правни статус запослених у апотекарским установама. Констатовани су све тежи услови пословања и апсолутно неравноправна тржишна утакмица са приватним сектором.
Неопходно је да се по хитном поступку изради План мреже апотека како би се спречило даље отварање апотека без икаквог плана и реда, што урушава апотекарске установе у државном сектору. Синдикат предлаже два начина за решавање финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима и то:
 • да оснивач у целости пренесе средства за све запослене који раде у овим организационим јединицама или
 • да РФЗО у целости пренесе средства за све запослене у овим организационим јединицама
Државне апотеке су осниване од стране општине, односно града, због општег интереса и пружања фармацеутске здравствене заштите грађанима, а не због остваривања профита.
С тога су апотеке у државном сектору отваране и на местима где не могу да остваре профит, а њихово затварање онемогућило би доступност лекова грађанима и довело до незадовољства и нарушавања њиховог здравља.
Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит, док је оснивач апотекама у државном сектору то наметнуо као обавезу.
Из тог разлога, предлажемо да део средстава за финансирање оваквих апотека обезбеди оснивач или РФЗО.
У циљу доступности фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, захтевамо да се увећа проценат марже на најмање 20%, што представља минимум неопходних средстава ради остварења наведеног циља.
На апотеке у државном сектору примењује се Закон о јавним набавкама, док приватне апотеке немају обавезу расписивања тендера, што државне апотеке доводи у неравноправну тржишну утакмицу.
Напомињемо да смо Народној скупштини Републике Србије већ подносили захтев за доношење Закона о апотекарству који би у целости регулисао сферу апотекарства у Републици Србији, а све у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.
У апотекама, у државном сектору, постоји потпуна контрола и евиденција утрошака лекова и материјалних средстава.
Ширењем мреже апотека које ће бити потписнице уговора са РФЗО, без претходно дефинисаних критеријума и мерила, може довести до озбиљних социјалних проблема у смислу вишка запослених у државним апотекама, као и до озбиљних проблема у снабдевању лековима.
У условима нелојалне конкуренције, непостојања законског уређења у сфери апотекарства, као и недовољног надзора рада апотека у приватној својини од стране надлежних државних органа, обезвређује се улога апотека у државној својини у обављању фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу.
Синдикат је заузео јединствен став да је неопходно да се појача контрола надлежних инспекцијских органа због пуштања у промет нерегистрованих лекова и вршења недозвољених здравствених услуга у приватним апотекама (лабораторијске услуге, вађење крви и др.) С обзиром на наведено, очекујемо да наведене захтеве узмете у разматрање у циљу заштите свих грађана, ефикасног обављања фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу, заштите чланства нашег Синдиката и свих запослених у апотекарским установама.

Прилог:
 1. захтев упућен Министарству здравља од 02.04.2015. године
 2. захтев упућен Министарству финансија од 02.04.2015. године
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)     

Допис министарки Кори Удовички

Београд, 17.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, Кори Удовички
Помоћник министра, Ивана Савићевић

ПРЕДМЕТ:ПРИМЕНА ЗАКОНА О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за давање мишљења везано за примену члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015).
Напомињемо да смо упознати са Вашим обавештењем од 27.августа 2015. године у којем сте објаснили циљеве који су се желели постићи применом наведеног члана.
Без обзира на наведену чињеницу, у делатности здравства и социјалне заштите ће без икаквих критеријума и мерила принудно престати радни однос пре свега запосленим женама које испуњавају услове за одлазак у старосну пензију, а на њиховим пословима извршиће се пријем нових радника, како би се омогућило несметано обављање наведених делатности.
Одлуку о томе коме престаје радни однос доносе директори установа.
Овако широко датим овлашћењима директорима, поново ће престанак радног односа по овом основу бити лични чин директора и отвориће се могућност за партијско запошљавање.
Остаћемо без најискуснијег кадра без икаквих критеријума и мерила и на истим пословима извршити пријем нових радника, чиме неће бити спроведена рационализација, већ ће се једино и искључиво повећати број пензионера, што ће додатно оптеретити буџет и увећати проблеме због којих се и спроводи рационализација.
Због свега наведеног, Синдикат тражи да дате мишљење везано за примену члана 20. закона и исто упутите ресорним министарствима ради даљег поступања сходно циљу закона.
Молимо Вас да због кратког рока до отпочињања примене члана 20. закона, на овај наш захтев одговорите у најкраћем могућем року, како би се спречиле евентуалне злоупотребе закона.
С поштовањем

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)     

Информација са састанка у Министарству здравља

Београд, 16.9.2015. године

Обавештавамо Вас да је данас 16.09.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку је посебно разматрана примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 - даље: Закон).
Према тврдњама представника Министарства здравља, спроведена анкета је била искључиво информативног карактера у циљу прикупљања података о томе ко од запослених у наредне три године испуњава услове за одлазак у старосну пензију.
Директори здравствених установа су у обавези да у складу са позитивним прописима одреде ко је од запослених који испуњава услове за одлазак у старосну пензију неопходан за несметан рад установе, а коме престаје радни однос ради одласка у пензију.
Сматрамо да је недопустиво да се директорима установа даје овакво овлашћење, да без икаквих критеријума и мерила одређују са којим запосленим ће се склопити споразум о наставку радног односа. Подсећамо на став Министарства државне управе и локалне самоуправе да : ”Пензионисање у случајевима када се организација посла не мења, па то упражњено место мора стога бити попуњено новозапосленима, не испуњава циљеве закона”.
Представници Министарства здравља су изнели податак да је у складу са законом министар здравља послао предлог Влади Републике Србије у којем је наглашено да у систему здравства недостају здравствени радници и да је потребно извршити пријем нових.
Израда каталога радних места је у завршној фази и ускоро би требало да буде презентован репрезентативним синдикатима. У каталогу ће бити препознати нови профили здравствених радника (струковне медицинске сестре, медицинске сестре са специјализацијом....).
Током октобра, треба да буде решено питање запослених у стоматологији и запослених са Косова и Метохије који нису радно ангажовани.
Разговори са представницима ресорног министарства се настављају, а директори здравствених установа ће добити од стране Министарства инструкцију за примену члана 20. закона, пре почетка његове примене.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

СЕС – без договора

Београд, 14.9.2015. године

На данашњој седници Социјално-економског савета Републике Србије није постигнут договор о висини минималне цене рада.
Представници Уније послодаваца и Владе Републике Србије су остали при својим ставовима да се нису стекли услови за повећање минималне цене рада за 2016 .годину.
Став представника Уније послодаваца могу да разумем, јер на тај начин штите свој профит, односно ”сопствени џеп”.
Став представника Владе Републике Србије је да нема законских услова за повећање минималне зараде, нити за то постоје средства у буџету.
На основу свега наведеног намеће се само један закључак: да је премијер Владе Републике Србије Александар Вучић или необавештен или неодговоран, јер је најавио повећање плата и пензија у наредној години (враћања дела примања која су узета).
Сматрам да је премијер изузетно одговоран и добро обавештен о стању, кретању прихода и расхода и пројекцији буџета Републике Србије за 2016.годину.
Мишљења сам да је свеобухватно анализирао целокупну ситуацију и да је добро размислио пре него што је дао обећање о повећању плата и пензија.
Зашто онда нема договора социјалних партнера и повећања минималне цене рада?
Можда одлуку о томе и не треба да донесу чланови Социјално-економског савета, него неки инострани налогодавци...
Председник Синдиката
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)     

Иницијатива Уставном суду Србије

Београд, 11.9.2015. године

С А О П Ш Т Е Њ Е

Данас, 11. септембра 2015. године, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије поднео је Иницијативу Уставном суду Републике Србије за покретање поступка за оцењивање уставности и законитости Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).
Такође, наведеном Иницијативом, Синдикат захтева да се обустави извршење појединачног акта или радње предузете на основу одредаба оспореног закона.
У супротном би могле наступити неотклоњиве штетне последице по запослене у делу јавног сектора, а несумњиво ће се извршити дискриминација према запосленим женама.
Синдикат ће и надаље предузимати све правне и фактичке радње у циљу заштите радно-правног и материјалног положаја чланства Синдиката и свих запослених у здравству и социјалној заштити.
У прилогу стављамо на увид ПРВУ страну поднете иницијативе.

ПРЕУЗМИ ИНИЦИЈАТИВУ(.pdf)      ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Захтев за утврђивање чињеничног стања

Београд, 9.9.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА ДА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НЕ ПОСТОЈИ ВИШАК ЗАПОСЛЕНИХ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом да сходно члану 4. став 4. тачка 2) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015), Влади Републике Србије јасно и недвосмислено предложите ДА НЕМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
То даље значи да Влада Републике Србије приликом израде акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему социјалне заштите, на Ваш образложен предлог, донесе такав акт који ће утврдити да нема вишка запослених у социјалној заштити.
Стање у установама социјалне заштите је такво да недостају кадрови.
Неспорна је чињеница да постоји мањак извршилаца, те да запослени опслужују много већи број корисника од оног предвиђеног Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС", бр. 42/2013), Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад ("Службени гласник РС", бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011, 1/2012) и другим актима.
Запослени изгарају на послу и улажу огромне напоре не би ли сви корисници услуга социјалне заштите били адекватно услужени, упркос мањку броја извршилаца.
Надамо се да ћете уважити тврдње представника Министарства државне управе и локалне самоуправе да постоји мањак запослених у установама социјалне заштите, у којима обавља послове према подацима из 2014. године, коју је презентовало наведено министарство свега нешто више од 10.000 запослених.
Због свега наведеног Синдикат тражи од Вас да поступите у складу са оправданим захтевом Синдиката, а за добробит како запослених, тако и корисника услуга социјалне заштите.
Спремни смо да Вам и непосредно предочимо дате наводе.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)

Допис министру Лончару и државном секретару

Београд, 8.9.2015. године

ПРЕДМЕТ: ПРИМЕНА ЗАКОНА О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом да у складу са чланом 4. став 4. тачка 2) Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник PC", бр. 68/2015), Влади Републике Србије јасно и недвосмислено предложите ДА НЕМА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВА.
To даље значи да Влада Републике Србије приликом израде акта о максималном броју запослених на неодређено време у систему здравства, на Ваш образложен предлог, донесе такав акт који ће утврдити да нема вишка запослених у здравственом систему у Републици Србији.
Стање у здравственим установама je такво да недостају одређени кадрови, a првенствено здравствене струке.
Информације које се пласирају у јавности да постоји вишак немедицинског кадра узнемиравају запослене и уносе страх од губитка посла.
У случају да се изврши смањење броја немедицинског кадра, наметнуће се још веће оптерећење ионако недовољном броју здравствених радника, који ће у том случају бити приморани да обављају и део њихових послова, што ће утицати на смањење квалитета пружања здравствених услуга.
Синдикат je апсолутно против смањења броја запослених и увођења јавних сервиса, односно T3B.”outsourcing-a”.
Разлози за овакав став Синдиката су: нефункционалност, неефикасност и нерационалност јавног сервиса која се показала у пракси.
Јавни сервис ради једино и искључиво ради остваривања профита, a не у функцији заштите здравља пацијената и запослених.
Доказ за ове тврдње je и неуспешно увођење јавног сервиса у земљама ЕУ као што су: Словенија, Хрватска, Немачка итд...
Подсећамо да je пилот пројекат спроведен у нашој земљи пре пар година, такође показао наведене недостатке.
Указујемо и на необориву чињеницу да je систем јавног сервиса у свим земљама где je спровођен био далеко скупљи за државу, тако да изговор за увођење оваквог система никако не може бити уштеда.
Запослени који обављају ове послове имају минималну зараду, те ће превођењем у приватни сектор имати исту зараду, a држава већи трошак за профит послодавца.
Због свега наведеног Синдикат тражи од Вас да поступите у складу са оправданим захтевом Синдиката, a за добробит како запослених, тако и корисника здравствених услуга и здравственог система у целости.
Отворени смо да Вам и непосредно предочимо дате наводе.
С поштовањем,
Председник
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)

Информација са састанка у Министарству здравља

Београд, 2.9.2015. године

Ha инсистирање нашег Синдиката, данас, 02.09.2015. године, у Министарству здравља одржан je састанак којем су присуствовали испред наведеног министарства државни секретар проф. др Берислав Векић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
Ha састанку се разговарало о бројним отвореним питањима материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству.

Посебно се разговарало о:
1) Примени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
2) Стоматологији
3) Рационализацији
4) Поступку израде каталога радних места

Сходно договору између Владе Републике Србије и ММФ-а број запослених у здравству у наредних годину дана би требало да буде мањи за око 4000 запослених.
У тај број урачунавају се: запослени са Косова и Метохије који нису радно ангажовани, запослени у стоматологији који буду проглашени технолошким вишком, запослени којима престаје радни однос природним одливом, као и део запослених немедицинских радника.
Ha овај начин омогућиће се запошљавање додатних 1.000 здравствених радника.

1) Директори здравствених установа ће добити јасна упутства везано за примену члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору на начин да свим запосленима који испуњавају услове за старосну пензију, уколико постоји потреба за њиховим радом, HE МОЖЕ ПРЕСТАТИ РАДНИ ОДНОС до испуњења услова прописаних законом о раду.
Закон се примењује на све запослене у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, као и на запослене у установама социјалне заштите.
2) Критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији који су договорени са репрезентативним синдцкатима остају на снази у складу са важећим прописима. Поступак je у току.
3) и 4) Нови састанак на којем ће тема бити искључиво рационализација и израда каталога радних места биће одржан крајем следеће недеље.

Очекује се да радни текст каталога буде припремљен у наредних 15 дана.
Одмах пo добијању предлога каталога, Синдикат ће предузети активности и дати своја мишљења, предлоге и сугестије.
О свим питањима, чланство ће бити благовремено обавештено.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)

Захтев за одржавање састанка

Београд, 29.7.2015. године

Предсеник нашег синдиката упутио је данас министру Златибору Лончару и државном секретару Бериславу Векићу захтев за одржавање састанка ради решавања отворених питања, која се односе на радно-правни и материјални положај запослених
Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије тражи хитан пријем ради решавања отворених питања везано за радно-правни и материјални положај чланства нашег Синдиката и свих запослених у здравству.
Разговор je неопходан и због ступања на снагу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији још увек нису утврђени, a већ се говори о евентуалним вишковима осталих запослених у делатности здравства.
Наведени закон оставља бројне нејасноће у погледу примене, a посебно бисмо издвојили члан 20. у којем je прописан престанак радног односа no сили закона.
Напомињемо да још није решено ни питање коришћења права запослених на превентивно-рекреативне одморе. Да ли очекујете да наведено право користимо на улици?
Сматрамо да je решавање ових питања неодложно и очекујемо позив за састанак у најкраћем могућем року.
С поштовањем,
Др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ДОПИС(.pdf)

Саопштење

Београд, 29.7.2015. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити обавештава чланство, све запослене и целокупну јавност да се у скупштинској процедури налази ДИСКРИМИНАТОРСКИ Предлог Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.
Наведеним законом предлаже се да запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос када наврши године живота и стаж осигурања који су прописани законом за одлазак у старосну пензију, независно од прописа којима се уређује његов радно-правни статус.
Дакле свим запосленим ЖЕНАМА ПРЕСТАЈЕ РАДНИ ОДНОС СА НАВРШЕНИХ 60,5 ГОДИНА И 15 ГОДИНА СТАЖА ОСИГУРАЊА У 2015. ГОДИНИ ЧИМЕ СЕ НЕСУМЉИВО ВРШИ ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОДНОСУ HA ПОЛ, уколико се запослена и послодавац друкчије не споразумеју.
Да ли ће сви запослени имати исти третман или ће предност имати партијски кадрови?
Запослени у јавном сектору су стављени у неповољнији положај у односу на запослене у предузећима у реструктурирању.
Влада Републике Србије je запосленима у предузећима у реструктурирању одобрила 200 евра пo години стажа уз право на новчану накнаду код Националне службе за запошљавање. Запосленима у јавном сектору се не одобрава наведени износ УЗ ЗАБРАНУ ПРАВА HA НОВЧАНУ НАКНАДУ КОД НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ.
Одредбама наведеног закона, добровољно изјашњавање запослених за споразумни раскид радног односа свело са на домен теорије, јер су дати АПСОЛУТНО НЕПРИХВАТЉИВИ УСЛОВИ.
Питамо Владу Републике Србије:

 • Зашто се и овај закон као и већина других доноси пo хитном поступку без предходно датог мишљења Социјално-економског савета???
 • Да ли су запослени у јавном сектору грађани другог реда?
 • Хоће ли већ једном престати дискриминација запослених???
Синдикат je апсолутно против сваког вида дискриминације и доношења овако битних закона без предходно спроведеног социјалног дијалога.
Због свега наведеног je за наш Синдикат овакав предлог закона апсолутно неприхватљив!!!

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Обавештење

Београд, 14.7.2015. године

Обавештавамо Вас да је 13.07.2015. године у Министарству здравља одржан састанак којем су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку су разматрани критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Репрезентативни синдикати су утврдили предлог критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији: број услуга, вредност извршених услуга и дужина радног стажа.
Захтев Синдиката је да се спроведе нова анкета са јасно исказаним критеријумима за добровољни раскид радног односа.
Синдикати инсистирају да након добровољног изјашњавања запослених, радни однос престане запосленима који у календарској години испуњавају или којима до испуњавања услова за остваривање права на пензију недостаје до две године.
Ови запослени би уз отпремнину имали право на накнаду од Националне службе за запошљавање све до стицања услова за пензију.
Синдикат је захтевао да се запосленима не може исплатити мања отпремнина од 200 евра (у динарској противвредности) по години стажа осигурања.
Министарство здравља ће наведене захтеве Синдиката проследити Министарству финансија ради даљег поступања.
Након добијања мишљења од стране Министарства финансија, одржаће се нови састанак на којем би требало да се утврди коначан предлог критеријума.
О термину новог састанка и свим детаљима везано за ово питање, бићете благовремено обавештени.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Информација са састанка одржаног
у Министарству здравља

Београд, 10.7.2015. године

Обавештавамо Вас да је 09.07.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали представници наведеног министарства и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку су разматрани критеријуми за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Предлог критеријума још увек није усаглашен.
Након састанка у Министарству здравља, Републички одбор нашег Синдиката је утврдио предлог критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији.
Наш Синдикат ће предлог критеријума за утврђивање вишка запослених у стоматологији образложити репрезентативним синдикатима запослених у здравству.
По усаглашавању ставова, такав предлог ће бити послат Министраству здравља на даље поступање.
Синдикат ће инсистирати да након добровољног изјашњавања на основу предходно спроведене анкете са јасно исказаним критеријумима (износ отпремнине, права код националне службе за запошљавање, право на пензију.....), критеријуми буду резултат рада, дужина радног стажа и социјални статус.
Преговори се настављају следеће недеље.

Обавештење

Београд, 10.7.2015. године

Обавештавамо чланство и све запослене у здравству да је дана 2.јула 2015. године у ”Службеном гласнику РС” број 59/2015, објављена Уредба о изменама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
Од промена које се уводе издвојили бисмо могућност да се поднесе молба Комисији за давање сагласности за већи број лица запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава, од оног броја запослених које су установе имале 1. марта 2014. године.
Напомињемо да је чланом 4. Уредбе (одредбе измене 22/2015 које нису интегрисане у текст) прописано да корисници јавних средстава који су до дана ступања на снагу ове уредбе добили генералну сагласност Комисије из члана 8. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/13, 21/14, 66/14 и 118/14 - у даљем тексту: Уредба) дужни су да до 31. марта 2015. године, преко надлежног органа из члана 5. ст. 1. и 3. Уредбе, односно непосредно (члан 5. став 2. Уредбе) поднесу Комисији план усклађивања броја запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, тако да укупан број ових лица не буде већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време код тог корисника, почев од 1. јула 2015. године.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Испуњен захтев Синдиката за промену чланова Комисије

Београд, 10.7.2015. године

На инсистирање Синдиката, извршена је кадровска промена чланова Комисије за праћење примене и давање аутентичног тумачења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе испред Министарства здравља.
Након више упућених поднесака и исказаног огромног незадовољства досадашњим радом Комисије, усвојен је захтев Синдиката за промену чланова представника Министарства здравља.
Обавештавамо Вас да ће на наредној седници Комисије бити разматрани сви приспели предмети. Очекујемо да запослени и послодавци на јасно постављена питања добију конкретне одговоре у складу са законом и на начин како смо договорили приликом вођења преговора и закључивања ПКУ, што до сада није био случај.
Синдикат ће и надаље инсистирати на строгом поштовању позитивних прописа, као и очувању права запослених утврђених Посебним колективним уговором.
Ни на једно мишљење које је у супротности са законом и оним што смо договорили вођењем социјалног дијалога НЕЋЕМО ДАТИ САГЛАСНОСТ.
О термину наредног састанка благовремено ћемо Вас обавестити путем нашег сајта.

ПРЕУЗМИ ОБАВЕШТЕЊЕ(.pdf)

Информација са састанка одржаног у
Министарству здравља

Београд, 3.7.2015. године

Обавештавамо Вас да je 03.07.2015. године у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали представници наведеног министарства, представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
Ha састанку je разматрано питање решавања вишка запослених у стоматологији.
Усвојен je захтев Синдиката да критеријум за утврђивање вишка запослених у стоматологији не може бити да ли je неко од запослених ”уговорен” или ”неуговорен” тј. при утврђивању вишка запослених у стоматологији критеријуми ће бити јединствени за све запослене.
Још увек нису утврђени критеријуми за решавање вишка запослених у стоматологији, na ће се разговори наставити TOKOM следеће недеље.
Синдикат ће инсистирати да први критеријум буде резултат рада.
О свим детаљима преговора, бићете благовремено обавештени.

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАЦИЈУ(.pdf)

Информација са састанка одржаног у
Министарству здравља

Београд, 30.6.2015. године

Обавештавамо Вас да је 30.06.2015. годинe у Министарству здравља одржан састанак коме су присуствовали испред наведеног министарства државни секретар проф. др Берислав Векић и шеф кабинета министра здравља Никола Пандрц и представници репрезентативних синдиката запослених у здравству.
На састанку се разговарало о бројним отвореним питањима материјалног и радно-правног положаја запослених у здравству.
Посебно се разговарало о:
1)Стоматологији
2) Рационализацији
3) Платним групама
4) Запосленима са Косова и Метохије који нису радно ангажовани
5) Поштовању права утврђених ПКУ

1) Поступак решавања статуса запослених у стоматологији је у току.
Наредни састанак у Министарству здравља одржаће се у петак 3.јула 2015. године, до када треба да се утврди предлог критеријума за спровођење поступка рационализације.
Синдикати су поново инсистирали на утврђивању критеријума и мерила за утврђивање вишка запослених и на спровођењу анкете о споразумном раскиду радног односа уз унапред утврђене критеријуме.


2) Поновљен је став Министарства здравља да у здравству нема вишка запослених, о чему је Министарство за државну управу и локалну самоуправу више пута обавештено.
Министар здравља је тражио сагласност за додатно запошљавање, у супротном би се по његовом мишљењу здравствени систем урушио.


3) Прва радна верзија предлога Платних група за делатност здравства биће достављена репрезентативним синдикатима на мишљење у току наредне недеље.
Наш Синдикат је поново инсистирао да се Платне групе примењују на све запослене у јавном сектору.


4) У току је поступак решавања статуса запослених са Косова и Метохије који нису радно ангажовани. Очекује се да по овом питању Влада Републике Србије заузме став у току наредне две недеље.


5) Још једном је инсистирано да се свим здравственим установама упути инструкција да се на јединствен начин врши обрачун плата, као и да се достави упозорење директорима здравствених установа да су у обавези да поштују права утврђених ПКУ.
Разговарано је и о положају запослених у апотекарским установама, РХ центрима и приватизацији бања.

Поступак решавања ових питања је у току.

У току је поступак измене Закона о здравственом осигурању, као и Закона о здравственој заштити и утврђивање пакета здравствених услуга.
О свим другим питањима о којима се разговарало, бићете накнадно информисани.

Саопштење

Београд, 30.4.2015. године

Поводом дезинформацијa које се више месеци саопштавају запосленима у здравству од стране Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, a у вези потписивања ПКУ за делатност здравства, обавештавамо чланство и све запослене у здравству како следи:
Представници Синдиката медицинских сестара и техничара Србије су активно учествовали у преговорима за закључивање ПКУ за делатност здравства од првог, закључно са последњим састанком, на коме je постигнута сагласност свих учесника за закључивање наведеног уговора какав je данас на снази.
Министарство здравља није као потписника ПКУ за делатност здравства одредило представника СМСТС, из разлога што се исти поцепао на два дела, одржане су две изборне скупштине, изабрана су два руководства, два председника и формиране су две фракције истог синдиката под истим називом, те се није могло са сигурношћу утврдити која од фракција заиста преставља СМСТС, односно који од ова два председника je овлашћен да може потписати наведени уговор.
Тим поводом, покренут je и судски спор.
Дакле није дозвољено да један од председника СМСТС буде потписник, док надлежни државни орган не донесе правноснажну одлуку.
Неспорно je да je нови Посебан колективни уговор далеко повољнији no запослене од предходног који je престао да важи 31.12.2014. године и чији je потписник био и СМСТС.
Тврдње да су се остали репрезентативни синдикати сложили са смањењем плата потписивањем ПКУ су апсолутна неистина и представљају грубо нарушавање угледа репрезентативних синдиката у делатности здравства.
Са оваквим ставом су се сложили чланови преговарачких тимова Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења Посебног колективног уговора, на састанку одржаном 29.априла 2015. године у Министарству здравља.
Због свега наведеног, Синдикат je морао да се огласи и саопшти запосленима ИСТИНУ.

ПРЕУЗМИ САОПШТЕЊЕ(.pdf)

Захтев за хитно поступање

Београд, 2.4.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ПРЕДМЕТ:
ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ РАДИ ОЧУВАЊА РАДНО-ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕКАРСКИМ УСТАНОВАМА

Поштовани,
У циљу решавања социјално-економских, професионалних и проблема везаних за радни статус запослених у апотекарским установама, на иницијативу чланства, представника синдиката запослених у апотекарским установама Србије, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити

3АХТЕВА
1. Да се по хитном поступку донесе План мреже апотека у Републици Србији (државног и приватног сектора)
2. Дефинисање начина финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима
3. Да се увећа проценат марже на најмање 20%, из разлога што је постојећа маржа од 12% неодржива за апотекарски систем, а смањење или укидање марже ће урушити цео здравствени систем
4. Измену прописа којим би се створили услови за једнако пословање свих апотека (државних и приватних) у Републици Србији, што до сада није случај.
5. Да се појача контрола надлежних инспекцијских органа у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На састанку председника синдикалних организација Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, државних апотека у Републици Србији, одржаном 20. марта 2015. године анализиран је социјално-економски, професионални и радно-правни статус запослених. Констатовани су све тежи услови пословања и апсолутно неравноправна тржишна утакмица са приватним сектором.
Неопходно је да се по хитном поступку изради План мреже апотека како би се спречило даље отварање апотека без икаквог плана и реда, што урушава апотекарске установе у државном сектору.
Синдикат предлаже два начина за решавање финансирања нерентабилних апотека у удаљеним приградским или сеоским подручјима и то:
- да оснивач у целости пренесе средства за све запослене који раде у овим организационим јединицама или
- да РФЗО у целости пренесе средства за све запослене у овим организационим јединицама Државне апотеке су осниване од стране општине, односно града, због општег интереса и пружања фармацеутске здравствене заштите грађанима, а не због остваривања профита.
С тога су апотеке у државном сектору отваране и на местима где не могу да остваре профит, а њихово затварање онемогућило би доступност лекова грађанима и довело до незадовољства и нарушавања њиховог здравља.
Власници приватног капитала не желе да отварају апотеке у местима у којима не могу да остваре профит, док је оснивач апотекама у државном сектору то наметнуо као обавезу.
Из тог разлога, предлажемо да средства за финансирање оваквих апотека обезбеди оснивач или РФЗО.
У циљу доступности фармацеутске здравствене заштите свим грађанима, захтевамо да се увећа проценат марже на најмање 20%, што представља минимум неопходних средстава ради остварења наведеног циља.
На апотеке у државном сектору примењује се Закон о јавним набавкама, док приватне апотеке немају обавезу расписивања тендера, што државне апотеке доводи у неравноправну тржишну утакмицу.
Напомињемо да смо Народној скупштини Републике Србије већ подносили захтев за доношење Закона о апотекарству који би у целости регулисао сферу апотекарства у Републици Србији, а све у циљу једнаких услова пословања и за приватни и за државни сектор.
У апотекама, у државном сектору, постоји потпуна контрола и евиденција утрошака лекова и материјалних средстава.
Ширењем мреже апотека које ће бити потписнице уговора са РФЗО, без претходно дефинисаних критеријума и мерила, може довести до озбиљних социјалних проблема у смислу вишка радника у државним апотекама, као и до озбиљних проблема у снабдевању лековима.
У условима нелојалне конкуренције, непостојања законског уређења у сфери апотекарства, као и недовољног надзора рада апотека у приватној својини од стране надлежних државних органа, обезвређује се улога апотека у државној својини у обављању фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу.
Синдикат је заузео јединствен став да је неопходно да се појача контрола надлежних инспекцијских органа због пуштања у промет нерегистрованих лекова и вршења недозвољених здравствених услуга у приватним апотекама (лабораторијске услуге, вађење крви и др.)
Са изнетог, очекујемо да наведене захтеве узмете у разматрање и да нам упутите позив за преговоре о истим, а све у циљу заштите свих грађана, ефикасног обављања фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу, заштите чланства нашег Синдиката и свих запослених у апотекарским установама.

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ(.pdf)

Захтев за поштовање права из ПКУ

Београд, 18.3.2015. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, acc. др Златибор
Лончар РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ В.Д.
директора, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ:ЗАХТЕВ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРАВА ИЗ ПОСЕБНОЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

Поштовани,
Репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност”, Синдикат лекара и фармацеута Србије захтевају хитан састанак због непримењивања одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе у делу који се односи на коришћење права на превентивно-рекреативне одморе запослених.
Чланом 90. став 1. ПКУ прописано je да je послодавац дужан да, на свој терет, колективно осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањења или губитка радне способности и да им обезбеди коришћење превентивно рекреативних одмора.
Ставом 3. истог члана прописано je да учесници овог уговора споразумом утврђују начин реализације осигурања.
Почев од 1999. године, a закључно са 2010. годином, сви запослени у здравству су на јединствен начин били осигурани и користили право на превентивно-рекреативне одморе.
Еодишње je више од 2000 запослених користило ово право.
Осигуравајућа кућа je из исте масе средстава, издвајала 30% новчаних средстава за превентивно-рекреативне одморе.
Услове и поступак расподеле места превентивно-рекреативних одмора, у социјалном дијалогу, обављали су репрезентативни синдикати на нивоу Републике Србије и Министарство здравља.
Након тога, од 2011. године, поступак расписивања тендера и колективног осигурања посебно je спроводила свака здравствена установа.
Подсећамо Вас да je Законом о раду, Законом о безбедности и здрављу на раду и ПКУ за здравствене установе утврђено да je послодавац дужан, да на свој терет колективно осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањивања и губитка радне способности.
Дакле, да би се обезбедило запосленима право на коришћење превентивно- рекреативних одмора на начин како je то прописано у ПКУ и предлогу Споразума који смо Вам доставили нису потребна додатна новчана средства.
Неопходно je да РФЗО уз сагласност Министарства здравља распише тендер и у поступку јавне набавке изабере осигуравајућу кућу.
Из исте масе средстава, коју je РФЗО и до сада обезбеђивао за осигурање запослених, осигуравајућа кућа издваја део средстава у висини од 20% до 30% за превентивно рекреативне одморе запослених.
Ha овај начин, годишње би поново више од 2000 запослених користило право на превентивно-рекреативне одморе.
Средства намењена за осигурање запослених поново се враћају у систем здравства, јер се исти организују и користе у РХ центрима из Плана мреже здравствених установа, што ће имати изузетно позитиван ефекат на здравље и радну способност запослених у здравству.
Надамо се да постоји обострана жеља да избегнемо могућност настанка Колективног радног спора, што би за последицу могло имати протесте и штрајк у делатности здравства.
Обзиром да важеће осигурање запослених истиче 31.03.2015.године, очекујемо од Вас ХИТНО заказивање састанка, како бисмо Вам непосредно предочили могућности реализације члана 90. Посебног колективног уговора.
У Београду, 13.03.2015. годинеПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА(.pdf)

Важно обавештење

Београд, 28.1.2015. године

Обавештавамо чланство и све запослене у социјалној заштити да је након вишемесечних преговора који су водили преговарачки тимови Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије за делатност социјалне заштите, постигнута сагласност о Предлогу текста ПКУ за делатност социјалне заштите.
Након тога, ПКУ за социјалну заштиту је добио сагласност Владе Републике Србије, као и Пододбора за социјалну заштиту нашег Синдиката.
Резултат свега је позив који је пристигао нашем Синдикату из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за свечано потписивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији.
Свечано потписивање наведеног уговора одржаће се у четвртак, 29. јануара 2015. године. У прилогу овог обавештења можете погледати наведени ПОЗИВ.

ПРЕУЗМИ ПОЗИВ(.pdf)

Обавештење поводом организовања
јубиларних 20. Сусрета здравља

Београд, 27.1.2015. године

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове да ће се традиционални 20. Сусрети здравља одржати у Сунчевом Брегу, у Републици Бугарској, у периоду од 07. до 13. јуна 2015. године.
Напомињемо да je до 2. марта 2015. године, неопходно пријавити број учесника традиционалних 20. Сусрета здравља са одступањем +/- 20% и уплатити најмање 10% потребних новчаних средстава.
Такође, напомињемо Вам да je до 6. априла 2015. године потребно пријавити број учесника са одступањем +/- 10% и уплатити најмање 20% потребних средстава.
Коначан број учесника председници округа-града достављају Организационом одбору најкасније до 15. маја 2015. године, a коначну уплату (100%) потребно je извршити најкасније до 20. маја 2015. године.
Пријаве екипа са такмичарским дисциплинама председници округа-града достављају Организационом одбору најкасније до 5. маја 2015. године.
Молимо Вас да се стриктно придржавате утврђених термина.
За све додатне информације можете се обратити председнику синдикалне организације у Вашој установи, односно председнику округа-града и Стручној служби Синдиката.
С поштовањем,
У Београду, 27.01.2015. године

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Информација о преговорима за закључивање ПКУ
за социјалну заштиту

Београд, 23.1.2015. године

Обавештавамо чланство о активностима Синдиката везано за преговоре који се воде са преговарачким тимом Владе Републике Србије поводом закључивања ПКУ за социјалну заштиту. Преговори за закључивање Посебног колективног уговора за социјалну заштиту настављени су 22.јануара 2015. године.
Преговарачки тимови су разматрали одредбе Радног текста Посебног колективног уговора за социјалну заштиту по добијеним примедбама од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу и законодавства.
Текст уговора је усаглашен са представницима преговарачког тима Владе Републике Србије, изузев представника Министарства финансија који се још увек нису изјаснили.
Одмах након добијања примедби од стране наведеног министарства, Синдикат ће се изјаснити на исте, а затим упутити ПКУ за социјалну заштиту надлежним органима Синдиката на изјашњење.
Синдикат очекује да добије образложене примедбе на достављени текст ПКУ за социјалну заштиту у најкраћем могућем року.
О даљим активностима Синдиката бићете благовремено обавештени.

Сагласност за ПКУ по хитном поступку !

Београд, 19.12.2014. године

Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ И ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ JE ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Поштовани,
Ha састанку одржаном 18.12.2014.године, репрезентативни синдикати у области здравства на нивоу Републике Србије: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Ерански синдикат здравства и социјалне заштите „Независност", Синдикат лекара и фармацеута Србије и представници преговарачког тима Владе Републике Србије усагласили су предлог Посебног колективног уговора за здравствене установе чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Очекујемо да предузмете све мере у складу са Вашим надлежностима, у циљу давања сагласности на предложени текст ПКУ, a најкасније до 24.12.2014. године.
Напомињемо да важећи уговор истиче 31.12.2014. године.
Подсећамо Вас да je одлука о штрајку замрзнута, a да je један од штрајкачких захтева био да се ПКУ за делатност здравства закључи до краја 2014. године.
Уколико се до наведеног рока не закључи ПКУ, бићемо принуђени да активирамо раније донету одлуку о штрајку.
Репрезентативни синдикати очекују Ваше поступање пo ХИТНОМ поступку.

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Ургенција за хитно поступање

Београд, 19.12.2014. године

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Министар, Александар Вулин
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Министар, др Кори Удовички
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Одбор за здравље и породицу

ПРЕДМЕТ:УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ ДА ПРИХОДИ KOJE ОСТВАРЕ УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗАДРЖЕ КАРАКТЕР СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Поштовани,
Подсећамо Вас да je у Влади Републике Србије 21.новембра 2014. године одржан састанак којем су присуствовали премијер Александар Вучић, министар финансија Душан Вујовић, државни секретар Министарства финансија Ненад Мијаиловић, начелник сектора за буџет Славица Манојловић, државни еекретар Министарства здравља проф. др Берислав Векић са сарадницима и представници репрезентативних синдиката.
Ha наведеном састанку државни секретар Министарства финансија Ненад Мијаиловић je присутне обавестио да сопствена средства здравствених установа остају и у 2015. години јер се нису стекли услови за примену члана 47. Закона о буџетском систему.
Обавештавамо Вас да су директори појединих здравствених установа добили обавештење од представника Коморе здравствених установа да од 01. јануара 2015.године остају без сопствених средстава.
Обзиром да je Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему већ у скупштинској процедури, надамо се да ћете уважити више пута упућен захтев синдиката да приходи које остваре установе у делатности здравства и социјалне заштите задрже карактер сопствених прихода.
Уколико се установама у делатности здравства и социјалне заштите одузму сопствени приходи, поред тога што ће се угрозити нормално функционисање истих, преко 15.000 запослених које не препознаје РФЗО, односно који плату примају из сопствених прихода установе, ће остати без икаквих примања, што ће даље урушити наведене делатности и оставити запослене без зарада.
Да ли желите да своја права поново бранимо на улици?
Апелујемо да предузмете све мере у складу са Вашим надлежностима како би наведене установе задржале сопствене приходе.
У супротном последице ће бити несагледизе.
Очекујемо Ваше поступање no хитном поступку и обавештавање о нашем захтеву, како би се спречила паника међу запосленима изазвана нејасноћама у погледу примене 3акона о буџетском систему.
С поштовањем,

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ(.pdf)

Најновије вести

.

.

Архива стране

2011. - 2012.

2013. - 2014.

.